اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

رضا سلطانی

رضا سلطانی،

استادیار
  • ایران ، هئیت مدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - پردیس دانشکده های فنی ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست گرایش شناسایی و انتخاب مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
شناسایی و انتخاب مواد مهندسی | خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس : 82084067
اتاق : -
  • پست الکترونیکی
  • 79 ارجاعات
  • 6 h-Index

پروفایل

  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - پردیس دانشکده های فنی ، سرپرست گرایش شناسایی و انتخاب مواد 1395←1397
  • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - پردیس دانشکده های فنی ، استاد راهنمای دانشجویان کارشناسی 1393←1397
  • ایران ، هئیت مدیره انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران 1392←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی