اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محسن صارمی

محسن صارمی

محسن صارمی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: 82084071
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مریم ابوئی پالایش الکتریکی مس به روش پوشش دهی پالسی و بررسی ویژگی های مس بدست آمده با ساختار نانو کارشناسی ارشد دانلود 1386/12/01
احمد سراجی ساخت و بررسی خواص مغناطیسی و خوردگی آلیاژ آهن ـ نیکل ـ آلومینیم (آلنیکو 3) کارشناسی 1370
احمد کیوانی بررسی تاثیر پارامتر های مهم ریخته گری بر خواص الکترو شیمیایی اندهای فداشونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد 83
علیرضا آخوندی بکارگیری پوشش زیست سازگار Cu-Sn و بررسی مقاومت به خوردگی آن در محیط خورنده شبیه سازی شده آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1392/09/25
آرمان صدقی ساخت و بررسی برخی از خواص کمپوزیت های گرافیت - آلومینیم کارشناسی ارشد 1369
مسلم اطاعت آماده سازی سطحی قطعات متالورژی پودر آهنی توسط روشهای بخاردهی، رخنه کاری بامیس و تزریق جهت پوشش دهی آنها با نیکل به منظور حفاظت از خوردگی کارشناسی ارشد دانلود 1385
عباس افراسیابی ایجاد پوشش کامپوزیتی TBC استفاده از ذرات زیرکونیا - آلومینا به روش پلاسما اسپری برروی سوپرآلیاژ پایه نیکل(738 IN) و بررسی ریز ساختار و پایداری حرارتی آن دکتری دانلود 1387/04/30
سحر افروخته تهیه و بررسی La, sr) mno3) به عنوان کاتد در پیل سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1384
وحید افشاری بررسی اثر مضاعف تانن برکند کننده های خوردگی سیستمهای خنک کننده صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1378
وحید افشاری پوشش نانو کریستالی آهن و تاثیر آن در تشکیل لایه روئین و جذب مواد بازدارنده خوردگی دکتری دانلود 1389/04/09
امیر وحید مدبر بررسی اثر کربوره کردن و عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی فولاد ساده ساختمانی در بتن کارشناسی 1374
سعید اندر آبدهی بکارگیری پوششهای سد حرارتی زیرکونیای تثبیت جزیی شده با ایتریا به روش با شش پلاسما و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون آنها کارشناسی ارشد دانلود 1381
بیتا متقی گلشن تولید پوشش نانوهیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ تیتانیوم به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1385
مریم بحرینی بکارگیری پوشش NicrAiy بر روی IN738 ( آلیاژ پره های توربین) و بررسی مقاومت به خوردگی داغ آن کارشناسی ارشد دانلود 1379
حمیدرضا بهاروندی بررسی تاثیر پوش آلومینیومی بر خوردگی آرماتور در بتن کارشناسی ارشد دانلود 1378
محمود پارسا مطالعه الکتروشیمیایی و بررسی عمل خوردگی الکترودهای آندسربی در فرآیند الکترو وینینگ مس کارشناسی ارشد دانلود 1380
نیما پارسی بنه کهل بررسی اثر هم افزایی مولیبدات و نمک هایی از جمله گلوکونات کلسیم و سولفات روی در کاهش خوردگی فولاد درسیستمهای آبی خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
امیر پاشا بررسی رفتار تریبولوژیکی و خوردگی پوشش هیدروکسی اپاتایت بر روی زمینه از جنس آلیـاژتیتـانیـوم کارشناسی ارشد دانلود 1384
پیام منصوری بررسی الکتروشیمیایی اثر یونهای مزاحم در فرایند الکترولیز روی کارشناسی ارشد 1375
فرهاد پرگر بررسی پارامترهای مؤثر بر غلظت کلر بحرانی برای شروع خوردگی میلگردهای فولادی در بتن کارشناسی ارشد دانلود 1385
تینا تارانی بکارگیری پوشش پلی پیرول بر روی آلیاژ آلومینیوم و بررسی اثر مقاومت بخشی به خوردگی در محیط شبیه سازی شده آب دریا کارشناسی ارشد دانلود 1388/12/17
مهدی تبریزیان حسگر الکترو شیمیایی جهت اندازه گیری یون فسفات کارشناسی ارشد دانلود 1390/08/18
حمیدرضا تربتی صراف بررسی تأثیر‌ پدیده پیر‌کرنشی در فولادهایX65 و X70 بر خوردگی تنشی با استفاده از روش SSRT کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/31
حسن تسلیمی رسوب نشانی الکتریکی لایه های نازک پایه CoFe با ساختار نانو بلوری و بررسی خواص الکتریکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/27
ثمین شریفی اصل بررسی اثر کاتالیستی پل پیرول بر سینتیک واکنش احیای اکسیژن در کاتد پیل سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون کارشناسی ارشد 1385
مریم حاتمی قلعه جوق بررسی اثر نانوپلی پیرول بر خوردگی آلیاژهای منیزیم (AZ31) کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/30
محمد حافظی تأثیر لایه آلومینای ایجاد شده در سطح TBC به روش APS بر دوام پوشش سد حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/29
محمد حامد حبیبی به کارگیری پوشش کامپوزیتی Ceria-YSZ به روش پلاسما اسپری بر روی In-738 وبررسی مقاومت به خوردگی آن در محیط Na2SO4 + V2O5 کارشناسی ارشد دانلود 1388/11/20
سینا حجازی بررسی رفتار آلیاژ های X65 و X70 به کار رفته در خطوط لوله انتقال گاز و نفت ، در برابر ترک خوردن در اثر خوردگی توام با تنش ناشی از تردی هیدروژنی کارشناسی ارشد دانلود 1392/08/28
محمدرضا حسینی بررسی اثر هم افزایی برخی ترکیبات طبیعی به ‌همراه DMDB به عنوان ممانعت کننده خوردگی فولاد کربنی و آلومینیوم 5052 در دو محلول اسید کلریدریک و کلرور سدیم کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
حسین سینا بررسی تاثیر عناصر جوانه زا بر خواص الکتروشیمیایی اند های فدا شونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد 83
امیرعلی حسینیون تحقیق در مقایسه بااعمال پوششش مرکبPb-Co برروی آند سربی ومقایسه رفتارخوردگی آن باآندهایPb-Sn-Ca کارشناسی ارشد دانلود 1387/11/27
علی محمد حقگو بررسی نویز الکتروشیمیایی حاصل از SCC نمونه های جوشکاری شده فولاد کم کربن و زنگ نزن 316 کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/27
حمید ثانوی گروسی بررسی نفوذ هیدروژن و اثرات ناشی از آن در فلزات فولاد، آلومینیم، مس و برنج از طریق روش الکتروشیمیایی امپدانس و آزمایش کشش کارشناسی 1372
دنا خازنی به‌کارگیری پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت- نانولوله‌های کربنی بر روی آلیاژ AZ31 و بررسی خواص خوردگی و مکانیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/30
سیامک خالیچی بررسی رفتار الکتروشیمیائی خوردگی داغ پوششهای AL.SI نفوذی ایجادشده بر ر ویN138LC به روش دوغا کارشناسی ارشد دانلود 1376
سیامک خالیچی بررسی رفتار الکتروشیمیایی خوردگی داغ پوشش های AlSi نفوذی ایجاد شده بر روی IN 738 به روش دوغابی کارشناسی ارشد 1376
رضا خدامی ذبیحی خوردگی فولاد در بتن و بررسی رفتار خوردگی فولاد کربونیزه و فولادهای آلیاژ ST 60 - MS60 - ECN200- AISI304 دربتن کارشناسی ارشد دانلود 1371
داود قاسمی بکار گیری پوششهای کرم ـ آلومینیم ـ ایتریم بر روی سوپر آلیاژهای پایه نیکل با روش سمانتاسیون و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون آنها کارشناسی ارشد 1374
شاهرخ درویشعلی زاده بکارگیری و مطالعه پوشش های آلومیناید به روش سمانتامسیون بر روی چند فولاد کم کربن و بررسی مقاومت به خوردگی اکسیداسیون و سایش آن کارشناسی ارشد دانلود 1370
پوریا ذاکرصفایی بررسی تخریب ناشی از خوردگی و ترک در پره توربین و کمپرسور گاز از نوع سوپر آلیاژ پایه نیکل کارشناسی ارشد دانلود 1386/11/30
سهیل ذهبی به کارگیری پوشش پلاتین - آلومیناید به روش EB- PVD وسمانتاسیون پودری بر روی سوپر آلیاژ IN738 کارشناسی ارشد دانلود 1376
محمد رضا رجب بلوکات بکار گیری روش الکتروفرمینگ در تهیة فویل فلزی وساخت برخی قطعات صنعتی کارشناسی ارشد دانلود 1374
علی رحیمی بررسی رفتار سایشی و خوردگی پوشش کامپوزیتی نانو ساختار نیکل - کاربیدسیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1386
احمد رزاقیان آرانی بررسی روشها و ساخت باطری های نیکل - کادمیم کارشناسی ارشد دانلود 1368
رضا خدامی ذبیحی خوردگی فولاد در بتن و بررسی رفتار خوردگی فولاد کربوریزه و فولادهای آلیاژی AISI 304 ، ECN200 ، MS60 و ST60 در بتن کارشناسی ارشد 1371
رضا شرقی مشتقین بررسی و ساخت باطری‌های پلیمری (ساخت باطری پلی آنیلین ـ پلی آنیلین) کارشناسی 1371
حمید رضائیان بررسی رفتار الکتروشیمیایی نانوساختار آهنی و اثر مواد کند کننده خوردگی ( مولیبدات و بنزوتری¬آزول) بر آن کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/27
رضا ریواز بررسی اثر توام مولیبدات، نیتریک و سیترات بعنوان ماده کند کننده خوردگی در سیستم برج خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1376
رضا ریواز بررسی اثر توام مولیبدات, نیتریت و سیترات به عنوان ماده کند کننده خوردگی در سیستم برج خنک کننده کارشناسی ارشد 1376
روح الله شامانی بکارگیری سیستم مانتورینگ در جهت ارزیابی اثرات القایی خطوط انتقال فشار قوی بر سیستم حفاظت کاتدی خطوط انتقال گاز مدفون در خاک کارشناسی ارشد 83
قدرت الله رودینی بررسی خوردگی تحت تنش (scc) واثرمواد کند کننده خوردگی: و مولیبدات سیم و نیز وتری آزول بر روی آن، در چند نمونه آلیاژ آهنی و غیر آهنی کارشناسی ارشد دانلود 1373
حمید رضا زبردست مانیتورینگ و تعیین محل عیوب پوشش در خطوط لوله زیرزمینی با استفاده از طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و شبکۀ عصبی مصنوعی کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/17
محمدرضا زمانی میقان بررسی رفتار الکترو شیمیایی خوردگی داغ پوشش های آلومینیدی وPt- A1 ایجاد شده بر روی IN738Lc کارشناسی ارشد دانلود 1375
سید روح الله حسینی استفاده از اکسید عناصر نادر خاکی به عنوان بازدارنده خوردگی در محلولهای آبی کارشناسی ارشد 1382
سعید امیدواری قالبگیری انفجاری کارشناسی ارشد 1365
حامد سیفیان مطالعه رفتار خوردگی آلیاژ منیزیم AZ31، قبل و بعد از فرایند همزن اصطکاکی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سیما امیر منصوری بررسی الکتروشیمیایی رفتار خوردگی داغ پوشش‌های آلومینیم ـ کروم بطریق سمانتاسیون پودری کارشناسی ارشد 1372
حسین سینا بررسی تاثیر عناصر جوانه زا و بهساز بر خواص الکتروشیمیایی آندهای فداشونده AL-ZN-IN کارشناسی ارشد دانلود 1383
سهیل ذهبی بکارگیری پوشش پلاتین - آلومیناید به روش EB_PVD و سمانتاسیون پودری بر روی سوپر آلیاژ IN738 کارشناسی ارشد 1375
مهدی شارسان بررسی عوامل محیطی و متالورژیکی بر شروع و اشاعه ترک SCCاز طریق SSRT کارشناسی ارشد دانلود 1391/09/26
شاهرخ درویشعلی زاده بکارگیری و مطالعه پوشش‌های آلومیناید به روش سمانتاسیون بروی چند فولاد کم کربن و بررسی مقاومت به خوردگی، اکسیداسیون و سایش آن کارشناسی ارشد 1370
آروین شجاعی افزایش کارایی پوشش های سد حرارتی بر پایه نانو زیرکونیا از طریق کامپوزیت کردن با نانو سریا و نانو لانتانیا کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
ثمین شریفی اصل بررسی اثر کاتالیستی پلی پیرول برسینتیک واکنش احیاء اکسیژن در کاترپیل سوختی با غشاء مبادله کننده پروتون کارشناسی ارشد دانلود 1385
کوروش شیروانی جوزانی علل تخریب سازه های فولادی در سیستم های حرارتی و بررسی پدیده خزش « مجتمع فولاد مبارکه» کارشناسی ارشد دانلود 1375
کوروش شیروانی جوزدانی شناخت ساختار و مکانیزم خوردگی داغ/ اکسیداسیون دوره ای پوشش AL-SI دوغابی بر روی سوپر آلیاژ IN-738LC دکتری 1381
کوروش شیروانی جوزدانی شناخت ساختار و مکانیزم خوردگی داغ ـ اکسیداسیون دوره ای پوشش Al-Si دوغابی بر روی سوپر آلیاژ In-738 LC دکتری دانلود 1381
شمال پابا طاهری خوردگی تیتانیم در محیط های مختلف کارشناسی 1369
شهرام باستانی تولید روکش مس به روی فیبرهای فنلیک کارشناسی 1370
آرزو صالحی بکارگیری پوششهای فلزی بر روی انواع پرو تیسکهای تجاری بخصوص A.B.S کارشناسی 1377
مهدی صالحی ساکی بکارگیری کاتالیست نانو Pt جهت بهبود فرایند احیای اکسیژن کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/13
آرمان صدقی ساخت و بررسی برخی از خواص کمپوزیت های گرانیت - آلومینیم کارشناسی ارشد 1369
مرضیه طاهری تأثیر حضور هم‌زمان نانوذرات خاک رس و ممانعت‌کننده خوردگی بر ساختار فیلم سیلان اعمال‌شده بر روی فولاد نرم و عملکرد حفاظتی آن کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/16
نوید عبائیان تاثیر ذرات آلومینای نانو در جلوگیری از رشد لایه اکسیدTGO در دماهای بالا با روش اعمال پوشش SPPS در پوشش¬های سد حرارتی کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/24
علی‌محمد رشیدی بررسی ساختار و خواص کششی پره‌های تولیدشده از سوپر آلیاژ IN-738 کارشناسی ارشد 1372
مینا یغما زاده بررسی ال�تروشیمیایی خوردگی آلومینیم و آلیاژهای آن در مجاورت یونهای Zn2+ , Fe2+, Cu2 کارشناسی 1382
فاطمه یک کلام تاش بررسی تاثیر فرآیند نیترایدینگ بر خوردگی آرماتورهای فولادی در بتن کارشناسی 1383
مریم فردوسی تهیه و بررسی Ni-YSZ به عنوان آند در پیل سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد دانلود 1384
مریم فردوسی تهیه و بررسی Ni-YSZ به عنوان آند در پیل سوختی اکسید جامد کارشناسی ارشد 1384
داود قاسمی بکار گیری پوششهای کرم - آلومینیوم - ایتریم بر روی سوپر آلیاژهای پایه نیکل با روش سمنتاسیون و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و اکسیداسیون آنها کارشناسی ارشد دانلود 1374
قدرت الله رودینی بررسی خوردگی تحت تنش (SCC) و اثر مواد کند کننده خوردگی : مولیبدات سدیم و بنزوتری آزول بر روی آن، در چند نمونه آلیاژ آهنی و غیر آهنی کارشناسی ارشد 1373
مرضیه قربانی بررسی عوامل الکتروشیمیایی و خواص روی کاتدی تولید شده در فرآیند استحصال الکتریکی فلز روی کارشناسی ارشد دانلود 1387/08/29
محرمعلی قلمی بکارگیری پوششی پلاتین آلومیناید ( PT-AL) بروش آبکاری الکتریکی و سمانتاسیون پودری سوپر آلیاژ پایه نیکل و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و مقاومت اکسیداسیونی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
مهدی کاظمی بررسی اثرعناصرآلیاژی برخوردگی داغ نوع I واکسیداسیون پوششهای Al-Si به روش دوغابی برروی IN738 کارشناسی ارشد دانلود 1381
شهرام کاظمی کیله گلان اعمال پوشش پلیمری پلی پیرول بر روی فولاد کربنی ساده و بررسی رفتار خوردگی آن کارشناسی ارشد دانلود 1385
نسیم کاوسی تهیه کامپوزیت منیزیم- نانو هیدروکسی آپاتیت به روش متالورژی پودر و بررسی مقاومت به خوردگی و مکانیکی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/12
مریم کفاش یزدی بکار گیری پوشش پلی پیرول بر روی کاتد به منظور بهبود عملکرد آن در فرایند استحصال روی کارشناسی ارشد دانلود 1394/01/31
احمد کیوانی بررسی تاثیر پارامترهای مهم ریخته گری بر خواص الکتروشیمیائی آندهای فداشونده AI-Zn-In کارشناسی ارشد دانلود 1383
احمد کیوانی بکارگیری پوشش کامپوزیتی نانو سرامیکی زیرکونیای پایدار شده (سد حرارتی) و بررسی مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ آن دکتری دانلود 1391/11/14
مهدی یگانه بکارگیری بازدارنده ی هوشمند خوردگی تلقیح شده درنانوحامل های سیلیکاتی در پوشش های پلیمری دکتری دانلود 1393/08/19
مهدی یگانه بررسی ویژگیهای فیزیکی، الکتروشیمیایی و اکسیداسیون پوشش های نانو مس رسوب داده شده توسط رسوب فیزیکی بخار به کمک پرتو الکترونی کارشناسی ارشد دانلود 1388/10/29
بیتا متقی گلشن تولید پوشش نانو هیدروکسی اپتایت بر روی آلیاژ به روش الکترو شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1385
مجید حائری بروجنی بررسی علل و چگونگی انهدام قطعات ریخته گری از جنس فولاد نسوز در صنایع سیمان کارشناسی ارشد 1367
محرمعلی قلمی بکار گیری پوشش پلاتین آلومیناید (Pt-Al) به روش ابکاری الکتریکی و سمانتاسیون پودری بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل و بررسی مقاومت به خوردگی داغ و مقاومت اکسیداسیونی آن کارشناسی ارشد 1374
محسن شادروان بررسی علل خوردگی در چگالنده‌های نیروگاه تبریز کارشناسی ارشد 1374
احسان الدین محلاتی بررسی خوردگی آرماتورهای فولادهای درون بتن حاوی یون کلراید و ارزیابی اثر مضاعف بازدارندگی مولیبدات بر نیتریت در کاهش میزان خوردگی دکتری دانلود 1381
احسان الـدین محــلاتی بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی درون بتن حاوی یون کلراید وارزیابی اثرمضاعف بازدارندگی مولیبـدات برنیتریت درکاهـش میزان خوردگـی دکتری دانلود 1382
مهدی محمدی ثابت بررسی اثر هم افزایی مولیبـدات، پلی فـسفات و ترکیبـات آزو در کاهش خوردگی فولاد در سیستمهای آبی خنک کننده کارشناسی ارشد دانلود 1384
محمد رضا رجب بلوکات بکار گیری روش الکتروفرمینگ در تهیه فویل فلزی و ساخت برخی قطعات صنعتی کارشناسی ارشد 1374
محمد رضا زمانی میقان بررسی رفتار الکتروشیمیایی خوردگی داغ پوششهای آلومینیدی PT_ AL ایجاد شده بر روی In738 LC به روش دوغابی کارشناسی ارشد 1375
محمد سعید افتخاری بکار گیری پوشش TIN به روش CVD بر روی چند نمونه فولاد ابزاری و مطالعه برخی خواص آن کارشناسی ارشد 1369
محمد علی تقی پور رنگهای حفاظتی جهت تجهیزات نیروگاهها کارشناسی ارشد 1374
محمود زارع بررسی خوردگی در پوشش فولادی یک سازه ایمنی کارشناسی ارشد 1377
مریم مددگار بکارگیری و بررسی پوشش سرامیکی ترکیب آلومینا و زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل (In.738) به روش الکتروشیمیائی کارشناسی ارشد دانلود 1382
حمید مرادی فرد بررسی تاثیر پارامترهای آبکاری الکتریکی بر ترکیب شیمیایی ، مورفولوژی و مقــاومـت به خوردگی پوشـش آلیـاژی روی - کرم کارشناسی ارشد دانلود 1382
الناز میرطاهری بکارگیری پوشش هیدروکسی اپتایت روی آلیاژ AZ31 منیزیم به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1390/07/13
مینا نادری بررسی اثر آلاینده‌های اتمسفری بر مقاومت به خوردگی چند فلز در نقاط مختلف کشور کارشناسی ارشد 1374
شیوا مهاجرنیا بررسی خوردگی تنشی آلیاژ منیزیم با اعمال پوشش نانو هیدروکسی اپتایت در محیط شبیه سازی شده بدن کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/30
رضا مهتر قره داغی بکارگیری پوشش طلا بر روی آلومینیم به روش الکترولس کارشناسی ارشد دانلود 1379
مهدی محمدی ثابت بررسی اثر هم افزایی مولیدات ،پلی فسفات و ترکیبات ازو در کاهش خوردگی فولاد در سیستمهای ابی خنک کننده کارشناسی ارشد 84
شیرین مهرازی بررسی خوردگی موضعی آلیاژهای فولاد زنگ نزن304 و آلومینیوم 5052 در محیط‌ خورنده(‌کلریدی) با استفاده از آنالیز نیروی استاتیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/30
زهرا نادری Investigating the synergistic effect of poly¬phosphate, molybdate and sodium citrate on SCC of low carbon steel in cooling water by SSRT کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/27
ناصر باقریان بکار گیری پوششهای همزمان آلومینیم - کروم بروش سمانتاسیون پودری بر روی فولاد و سوپر آلیاژ پایه نیکل و بررسی مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون آنها کارشناسی 1371
ندا نریمانی بررسی اکسیداسیون سیکلی پوشش Nano- TBC (YSZ) برروی اینکونل738 کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/09
مسعود نیکوجوی راد بررسی خوردگی در واحد شیرین سازی گاز به روش آمینی و معرفی ممانعت کننده خوردگی کارشناسی ارشد دانلود 1386
سمانه نیکو صفت مطلبی بررسی اثرتوام کیتوسان و فلوراید روی مقاومت به خوردگی و مکانیکی پوشش هیدروکسی آپاتیت بر روی آلیاژ AZ31 منیزیم کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/30
راحیل نهاوندی بررسی پارامترهای سینتیکی و الکتروشیمیایی بر استحصال نیکل نانو کارشناسی ارشد دانلود 1387/09/06
اکرم نوری دلاور بررسی نوسان‌های جریان و پتانسیل ایجاد شده در طول ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش بر روی نمونه‌ای از آلیاژهای فولاد زنگ نزن، برنج و آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1384
اکرم نوری دلاور بررسی نوسانهای جریان و پتانسیل ایجاد شده در طول ترک خوردن ناشی از خوردگی و تنش بر روی نمونه ای از آلیاژهای فولاد زنگ نزن و برنج و آلومینیوم کارشناسی ارشد 1384
پرستو هدایت زاده بکار گیری پوشش سد حرارتی زیرکونیای پایدار شده (P- YSZ) بر روی سوپر آلیاژ In738 به روش الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد 1380
محمدحسن هروی بررسی اثر مولیبدات سدیم بعنوان ممانعت کننده خوردگی در سیستم های خنک کننده آبی کارشناسی ارشد دانلود 1374
محمد محسن هروی بررسی اثر مولیبدات سدیم بعنوان ممانعت کننده خوردگی در سیستم های خنک کننده آبی کارشناسی ارشد 1374
ضیاء والفی توسعه پوشش‌های سپر حرارتی نانو YSZ با خواص حرارتی و مکانیکی بهبود یافته از طریق روش‌های پاشش حرارتی محلول پیش ماده دکتری دانلود 1392/04/15
رحیم الله وحیدی دیگه سرابی شناخت تنوع و عوامل موثر بر مقاومت خوردگی قطعات جوشکاری شده فولادهای زنگ نزن استنیتی نوع 304- 316 کارشناسی ارشد دانلود 1367
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 90 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کارآموزی عمومی 8107128 2 03 نامشخص نامشخص 3953
آزمایشگاه خوردگی پیشرفته 8107222 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:00) 1396/03/28 (08:00 - 09:00) ترم دوم 1395
خوردگی پیشرفته 8107190 2 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 17:00) 1396/04/01 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 02 هرهفته چهار شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 03 هرهفته یک شنبه (15:45 - 17:45) نامشخص ترم دوم 1395
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 05 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) نامشخص ترم دوم 1395
روش های آنالیز مواد 8107393 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:45) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
الکتروشیمی پیشرفته 8107220 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1395/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1395
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 01 هرهفته شنبه (15:15 - 17:15) نامشخص ترم اول 1395
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 02 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) 1395/10/30 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
روشهای نوین مطالعه مواد 8107310 2 02 هرهفته سه شنبه (15:15 - 17:00) 1395/10/18 (09:00 - 11:00) ترم اول 1395
اصول الکتروشیمی و خوردگی 8107361 3 02 هرهفته شنبه (14:00 - 15:15) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:15) 1395/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1395
کارآموزی عمومی 8107128 2 03 نامشخص نامشخص 3943
آزمایشگاه خوردگی پیشرفته 8107222 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1395/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
خوردگی پیشرفته 8107190 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1395/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1394
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1395/03/21 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1395/03/21 (16:00 - 16:15) ترم دوم 1394
الکتروشیمی پیشرفته 8107220 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1394/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن 8107234 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1394/10/18 (16:30 - 17:00) ترم اول 1394
آزمایشگاه روشهای نوین مطالعه مواد 8107311 1 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1394
نمایش 1 - 20 از 90 نتیجه
از 5