اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، Imperial College ، مهندسی مواد

1370 ← 1373

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1363

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1107 ← 1365

Ph.D ، امپریال کالج ، مهندسی متالوژی

1107 ← 1373

فعالیت های علمی