اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید شیبانی

سعید شیبانی،

دانشیار
 • دانشگاه تهران ، عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 021-82084068
اتاق : 216
فایل رزومه :   دانلود
 • 351 ارجاعات
 • 10 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی ومواد

1386 ← 1390

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی متالورژی ومواد

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی مواد

1378 ← 1383

فعالیت های علمی