اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید شیبانی

سعید شیبانی،

استادیار
 • دانشگاه تهران ، عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران
 • دانشگاه تهران - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد ، معاون اداری و مالی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
استخراج فلزات | شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
شماره تماس : 021-82084068
اتاق : 216
 • 310 ارجاعات
 • 10 h-Index

پروفایل

 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1396←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست گرایش استخراج فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، سرپرست آزمایشگاه استخراجی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…
 • دانشکده مهندسی متالورژی و مواد - دانشگاه تهران ، استاد راهنمای آموزشی دانشجویان - دانشکده مهندسی متالورژی و مواد 1395←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی