اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، مک گیل ، متالوژی ومواد

1369 ← 1373

Ph.D ، مک گیل ، متالوژی ومواد

1369 ← 1373

M.Sc ، تهران ، متالوژی ومواد

1364 ← 1368

کارشناسی ، تهران ، متالوژی ومواد

1361 ← 1365

فعالیت های علمی