شیوه نامه اجرائی دوره دکتری مواد و متالورژی

 

ورودی 95 و بعد از آن: بخش آموزشی و پژوهشی

ورودی 94 : بخش پژوهشی

اقدامات دوره آموزشی

1- انتخاب استاد راهنما و عنوان کلی رساله

      1-1 تکمیل کاربرگ انتخاب استاد راهنما توسط دانشجو در زمان مصاحبه

     2-1 تعیین استاد راهنما بر مبنای کاربرگ تکمیل شده انتخاب استاد راهنما در ابتدای نیمسال اول، توسط دانشکده

      3-1 امضای کاربرگ انتخاب استاد توسط استاد راهنما

      4-1 ابلاغ اختصاص دانشجو به همراه رونوشت کارنامه دوره ارشد دانشجو به استاد راهنما (رونوشت به دانشجو)

2- انتخاب واحد

 - انتخاب واحد توسط دانشجو بر اساس جداول زیر صورت گیرد:

ملاحظات:

  • انتخاب واحد دانشجو پس از تایید استاد راهنما و تحصیلات تکمیلی قطعی خواهد شد.
  • در صورتی که به هر دلیلی استاد راهنما تعیین نشده باشد معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده نظارت خواهد کرد.

ابتدای نیمسال اول

تعداد واحد

اجباری/ اختیاری

دروس

ملاحظات

2

اجباری

طیف سنجی در شناسایی مواد

 

6

اختیاری

 

از بین دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده و دروس تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده های دانشگاه تهران

 

ابتدای نیمسال دوم

تعداد واحد

اجباری/ اختیاری

دروس

ملاحظات

4

اجباری

فیزیک حالت جامد -

ریاضیات مهندسی پیشرفته

دانشجویانی که فیزیک مدرن را در دوره کارشناسی و یا فیزیک مدرن پیشرفته را در دوره ارشد نگذرانده اند این درس را به عنوان دو واحد اختیاری در نیمسال اول اخذ می نمایند.

6

اختیاری

 

از بین دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده و دروس تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده های دانشگاه تهران

 

 

 

3- آزمون جامع از سه درس دوره تحصیلات تکمیلی

- آزمون جامع در طی نیمسال سوم برگزار می شود.

- در اردیبهشت ماه، 5 درس از دروس تحصیلات تکمیلی دانشکده در رابطه با موضوع رساله توسط استاد راهنما پیشنهاد و 3 درس از آن ها توسط شورای تحصیلات تکمیلی انتخاب و تایید شده و جهت آزمون جامع به دانشجو ابلاغ می شود. در صورت عدم قبولی دانشجوی دکتری در آزمون جامع، برگزاری مجدد آزمون جامع، صرفا مطابق آئین نامه دوره دکتری دانشکدگان امکان پذیر می باشد.

 

اقدامات دوره پژوهشی

دفاع از پیشنهاد رساله

  • معرفی سه داور داخلی و سه داور خارج از دانشکده توسط استاد راهنما و تعیین دو داور داخلی و دو داور خارج از دانشکده از بین آن ها به عنوان کمیته هادی در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می گیرد.
  • دفاع از پیشنهاد رساله، حداکثر تا پایان نیمسال چهارم
  • اخذ واحد پایان نامه توسط دانشجو در سامانه گلستان و تمدید آن در هر نیمسال تا 8 نیمسال تحصیلی

 

گزارش پیشرفت پژوهشی دانشجو

  • از شروع سومین سال تحصیلی، دانشجو موظف است در هر سال تحصیلی گزارش پیشرفت را در حضور کمیته هادی با ترکیب اساتید راهنما، مشاور و داوران داخلی ارائه نماید.
  • حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه، باید گزارش پیشرفت توسط دانشجو به صورت کاغذی یا الکترونیکی در اختیار کمیته هادی قرار گیرد، همچنین نسخه تصویب شده پروپوزال، روش تحقیق و نتایج به دست آمده نیز ارائه گردد.
  • یک نسخه از گزارش جلسه ارائه پیشرفت توسط کارشناس دوره دکتری در پرونده الکترونیکی دانشجو ثبت گردد.

 

دفاع

- پس از انجام اصلاحات مطرح شده در جلسات پیشرفت و تایید استاد راهنما و اخذ پذیرش دو مقاله نمایه شده در فهرست Clarivate Analytics (WOS) ، درخواست برگزاری دفاع به شورای تحصیلات تکمیلی ارائه شود.

- جلسه دفاع در حضور کمیته هادی و اساتید داور خارج از دانشکده که در جلسه دفاع از پروپوزال حضور داشته اند برگزار گردد.