اخبار و رویدادها

احتمال برگزاری آزمون پایان ترم به صورت حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-00

احتمال برگزاری آزمون پایان ترم به صورت حضوری در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-00