اخبار و رویدادها

احمد بهمنی

احمد بهمنی


 

سخنرانی با موضوع توسعه آلیاژ منیزیم با استحکام و مقاومت به خوردگی بالا توسط آقای دکتر احمد بهمنی

پژوهشگر پسا دکتری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در آمفی تئاتر دانشکده برگزار شد. 1