اخبار و رویدادها

آزمایشگاه مشخصه یابی مغناطیسی

آزمایشگاه مشخصه یابی مغناطیسی


نام سرپرست: دکتر سید علی سیدابراهیمی

شماره تماس آزمایشگاه:02188225374

ایمیل:  saseyyed@ut.ac.ir

 

 

تجهیزات:

VSM

AGFM

Permeameter

Magnetic Pulser