اخبار و رویدادها

آموزش

آموزش


معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:  دکتر علیرضا بابائی

 

کارشناس آموزش:  حمیده کریمی 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی(مقطع ارشد): عصمت طاهری

کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی( مقطع دکتری): سعیده ایمن ارشادی