اخبار و رویدادها

آموزش

آموزش


 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی:

دکتر محمود سرکاری خرمی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی(مقطع ارشد): عصمت طاهری

کارشناس پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی

( مقطع دکتری):

سعیده ایمن ارشادی

sa_ershadi@ut.ac.ir