اخبار و رویدادها

انتخاب شایسته آقای دکتر فرزاد خدابخشی به عنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی مواد و معدن

انتخاب شایسته آقای دکتر فرزاد خدابخشی به عنوان پژوهشگر جوان برجسته مهندسی مواد و معدن


جناب آقای دکتر فرزاد خدابخشی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد به عنوان

"پژوهشگرجوان برجسته مهندسی مواد و معدن" سال 1398 گروه علوم مهندسی فرهنگستان

علوم جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

ضمن عرض تبریک به ایشان و دانشکده مهندسی  متالورژی و مواد، توفیق روز افزون در خدمت

به جامعه دانشگاهی برایشان از خداوند متعال مسئلت دارد.