اخبار و رویدادها

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمودی

انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمودی


برگزیده شدن جناب دکتر محمودی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد به عنوان پژوهشگر برگزیده کشوری

جناب آقای رضا محمودی استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد همزمان با هفته پژوهش و فناوری در نوزدهمین آیین جشنواره پژوهش و فناوری به عنوان \ژوهشگر برجسته کشوری سال 1397 انتخاب گردیدند. مراسم تقدیر از ٰپژوهشگران برجسته در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی با حضور مقامات عالی رتبه نظام برگزار گردید.