اخبار و رویدادها

بخش آموزشی جوشکاری

بخش آموزشی جوشکاری


طول دوره :
طول مدت لازم برای اتمام این دوره بطور متوسط 2سال است. حداقل این مدت و حداکثر مجاز برای این دوره مطابق آیین نامه دوره کارشناسی ارشد میباشد. نظام آموزشی آن واحدی است و دروس در 4 نیمسال ارایه میشود و زمان هر نیمسال 17 هفته و مدت تدریس یک واحد نظری 17ساعت، عملی 34 ساعت میباشد.