اخبار و رویدادها

برنامه درسی ارشد

برنامه درسی ارشد


    برنامه هفتگی

           دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  نیمسال اول 96-97

کارشناسی ارشد  گرایش خوردگی و حفاظت مواد

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

8107551

ترمودینامیک و سنتیک خوردگی پیشرفته*

3

دکتر دهقانیان

204

30/11-10

 

 

15/14-13

 

2

8107041

الکتروشیمی و خوردگی پیشرفته *

3

دکتر صارمی

205

17-30/15

30/15-14

 

 

 

3

8107191

حفاظت کاتدی و آندی *

2

دکتر ا... کرم

205

 

 

30/17-30/15

 

 

4

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01) *

2

مدعو

208

 

 

16-14

 

 

5

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(01) *

1

مدعو

208

 

 

17-16

 

 

6

8107072

خطاهای اندازه گیری

1

دکتر قمبری

208

 

 

 

14-13

 

7

8107096

خواص فیزیکی و مکانیکی  پلیمرها

2

دکتر نادری

210

10-8

 

 

 

 

8

8107092

سمینار

2

-

-

-

-

-

-

-

9

8120163

پایان نامه کارشناسی ارشد (کد07)

6

-

-

-

-

-

-

-

10

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختارمواد (02) *

2

مدعو

208

 

12-10

 

 

 

11

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(02) *

1

مدعو

208

 

 

 

12-10

 

12

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (03 )*

2

مدعو

208

 

 

 

10-8

 

13

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(03)*

1

مدعو

208

 

 

 

 

16-14

 

دروس ستاره دار *  دروس اجباری می باشند.

 

کارشناسی ارشد  گرایش شناسایی و انتخاب مواد

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

1

8107306

تغییر حالتهای متالورژیکی *

2

دکتر نیلی

210

 

16-15

 

16-15

 

 

2

8107180

نفوذ در جامدات *

2

دکتر زارعی

210

 

10-8

 

 

 

 

3

8107070

خزش

2

دکتر سلطانی

205

 

 

 

12-10

 

 

4

8107471

ترمودینامیک پیشرفته مواد *(01)

2

دکتر رایگان

210

 

 

 

 

12-10

 

5

8107471

ترمودینامیک پیشرفته  مواد * (02)

2

دکتر شیبانی

208

 

16-14

 

 

 

 

6

8107274

فرایند های انجماد پیشرفته *

2

دکتر اخلاقی

208

12-10

 

 

 

 

 

7

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01)*

2

مدعو

208

 

 

16-14

 

 

 

8

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01)*

1

مدعو

208

 

 

17-16

 

 

 

9

8107072

خطاهای اندازه گیری *

1

دکتر قمبری

208

 

 

 

15-13

 

10

8107083

مواد و انرژی های تجدید پذیر

2

دکتر بابایی

208

16-14

 

 

 

 

11

8107448

مهندسی سطح پیشرفته

2

دکتر سهی

210

16-14

 

 

 

 

 

12

8107090

زیست فناوری در مهندسی مواد

در دو گروه (01)و (02)

 

دکتر نواز اقدام

دکترپیش بین 

208

210

 

 

10-8

 

 

 

13

8107092

سمینار

2

-

 

-

-

-

-

-

 

14

8120163

پایان نامه کارشناسی ارشد (کد07)

6

-

-

-

-

-

-

-

 

15

8107552

روش های نوین ساخت و تولید   

2

دکتر خدابخشی

210

 

 

 

 

16-14

 

16

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (02)*

2

مدعو

208

 

12-10

 

 

 

 

17

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (02)*

1

مدعو

208

 

 

 

12-10

 

 

18

8107096

خواص فیزیکی و مکانیکی  پلیمرها

2

دکتر نادری

210

10-8

 

 

 

 

 

19

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (03 )*

2

مدعو

208

 

 

 

10-8

 

 

20

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(03)*

1

مدعو

208

 

 

 

 

10-8

 

 

برنامه هفتگی

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  نیمسال اول 96-97

کارشناسی ارشد  گرایش استخراج فلزات

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

8107072

خطاهای اندازه گیری *

1

دکتر قمبری

208

 

 

 

15-13

 

2

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (02)

2

مدعو

208

 

12-10

 

 

 

3

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(02) *

1

مدعو

208

 

 

 

12-10

 

4

8107471

ترمودینامیک پیشرفته مواد *(01)

2

دکتر رایگان

210

 

 

 

 

12-10

5

8107471

ترمودینامیک پیشرفته مواد  * (02)

2

دکتر شیبانی

208

 

16-14

 

 

 

6

8107111

اصول شبیه سازی فرایند های استخراجی

2

دکتر مکملی

206

10-8

 

 

 

 

7

8107288

تئوری فرایند های هیدروالکترومتالورژی *

2

دکتر رشچی

205

 

10-8

 

 

 

8

8107092

سمینار

2

-

-

-

-

-

-

-

9

8120163

پایانامه کارشناسی ارشد (کد07)

6

-

-

-

-

-

-

-

10

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01)

2

مدعو

208

 

 

16-14

 

 

11

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(01) *

1

مدعو

208

 

 

17-16

 

 

12

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (03)

2

مدعو

208

 

 

 

10-8

 

13

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار (03)*

1

مدعو

208

 

 

 

 

10-8

14

8107285

پدیده انتقال پیشرفته

2

دکتر ملکان

209

 

 

10-8

 

 

 

دروس ستاره دار *  دروس اجباری می باشند.

 

 

 

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  نیمسال  اول 96-95

کارشناسی ارشد  گرایش شکل دادن فلزات 

 

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

8107285

پدیده انتقال پیشرفته

2

دکتر ملکان

209

 

 

10-8

 

 

2

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (02)

2

مدعو

208

 

12-10

 

 

 

3

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(02) *

1

مدعو

208

 

 

 

12-10

 

4

8107296

مکانیک محیط های پیوسته *

2

دکتر پارسا

204

 

10-8

 

 

 

5

8107118

تغییر شکل گرم *

2

دکترزارعی

210

 

 

 

10-8

 

6

8107136

ریاضی مهندسی پیشرفته *

2

دکتر ناصح پور

209

12-10

 

 

 

 

7

8107293

شکل پذیری فلزات *

2

دکترمحمودی

209

 

 

16-14

 

 

8

8107052

شکل دادن سوپر پلاستیک

2

دکتر میرزاده

209

 

16-14

 

 

 

9

8107092

سمینار

2

-

-

 

 

 

 

-

10

8120163

پایان نامه ‌کارشناسی‌ارشد(کد07)

4

-

-

-

-

-

-

-

8

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01)

2

مدعو

208

 

 

16-14

 

 

9

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(01) *

1

مدعو

208

 

 

17-16

 

 

10

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (03 )*

2

مدعو

208

 

 

 

10-8

 

11

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(03)*

1

مدعو

208

 

 

 

 

10-8

12

8107072

خطاهای اندازه گیری *

1

دکتر قمبری

208

 

 

 

15-13

 

 

دروس ستاره دار *  دروس اجباری می باشند.

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد  نیمسال اول 96-95

کارشناسی ارشد  گرایش ریخته گری

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

8107314

شمش ریزی 

2

دکتر حلوایی

204

 

 

15-13

 

 

2

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (02)

2

مدعو

208

 

12-10

 

 

 

3

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(02) *

1

مدعو

208

 

 

 

12-10

 

4

8107306

تغییر حالتهای متالورژیکی *

2

دکتر نیلی

210

 

16-15

 

16-15

 

5

8107402

ترکیبات بین فلزی (در آلیاژهای ریختگی )

2

دکتر امامی

204

 

 

17-15

 

 

6

8107274

فرایند های انجماد پیشرفته *

2

دکتر اخلاقی

208

12-10

 

 

 

 

7

8107285

پدیده انتقال پیشرفته

2

دکتر ملکان

209

 

 

10-8

 

 

9

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01)

2

مدعو

208

 

 

16-14

 

 

10

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(01) *

1

مدعو

208

 

 

17-16

 

 

11

8120163

پایانامه ‌کارشناسی‌ارشد‌ (کد07)

6

-

-

-

-

-

-

-

12

8107092

سمینار

2

-

-

-

-

-

-

-

13

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (03 )*

2

مدعو

208

 

 

 

10-8

 

14

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(03)*

1

مدعو

208

 

 

 

 

10-8

15

8107325

کامپوزیت های ریختگی

2

دکتر اخلاقی

209

16-14

 

 

 

 

16

8107072

خطاهای اندازه گیری *

1

دکتر قمبری

208

 

 

 

15-13

 

 

دروس ستاره دار *  دروس اجباری می باشند.

 

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد -  نیمسال اول 96-95

کارشناسی ارشد  گرایش جوشکاری   

ردیف

شماره درس

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

1

8107323

بازرسی و کنترل کیفی جوش *

2

دکتر آماده

209

10-8

 

 

 

 

2

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (01)

2

مدعو

208

 

 

16-14

 

 

3

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(01) *

1

مدعو

208

 

 

17-16

 

 

4

8107322

لحیم کاری سخت و نرم

2

دکتر خدابخشی

205

12-10

 

 

 

 

5

8107548

اصول فیزیکی روش های پیشرفته جوشکاری*

2

دکتر اکبری موسوی

206

 

10-8

 

 

 

6

8107329

تجزیه تنش در سازه های جوشکاری

2

دکتر اکبری موسوی

206

 

 

 

10-8

 

7

8107549

استاندارهای جوشکاری و طراحی اتصال جوش

2

دکتر مالک

206

16-14

 

 

 

 

8

8107092

سمینار

2

-

-

-

-

-

-

-

9

8120163

پایان نامه ‌کارشناسی‌ارشد‌(کد07)

4

-

-

-

 

 

 

 

10

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (03 )*

2

مدعو

208

 

 

 

10-8

 

11

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(03)*

1

مدعو

208

 

 

 

 

10-8

12

8107054

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد (02)

2

مدعو

208

 

12-10

 

 

 

13

8107082

آز روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد(02) *

1

مدعو

208

 

 

 

12-10

 

14

8107072

خطاهای اندازه گیری *

1

دکتر قمبری

208

 

 

 

15-13

 

 

دروس ستاره دار *  دروس اجباری می باشند.