اخبار و رویدادها

برنامه درسی دکتری

برنامه درسی دکتری


برنامه درسی

دانشکده مهندسی متالورژی و مواد -  نیمسال اول  97-96

دکتری

ردیف

شماره درس

کد ارائه

عنوان درس

واحد

استاد

شماره کلاس

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

نوع درس 

1

8107550

01

*طیف سنجی در شناسایی مواد

2

دکتر زمانی

209

 

 

 

 

9-7:30

اجباری

2

8107118

01

تغییر شکل گرم

2

دکتر زارعی

210

 

 

 

10-8

 

اختیاری

3

8107070

01

خزش

2

دکتر سلطانی

205

 

 

 

12-10

 

اختیاری

4

8107293

01

شکل پذیری فلزات

2

دکتر محمودی

209

 

 

16-14

 

 

اختیاری

5

8107090

01

زیست فناوری در مهندسی مواد

2

دکتر نواز اقدم

208

 

 

10-8

 

 

اختیاری

6

8107090

02

زیست فناوری در مهندسی مواد

2

دکتر فاطمه سادات پیش بین

210

 

 

10-8

 

 

اختیاری

7

8107191

01

حفاظت کاتدی و آندی

2

دکتر الله کرم

205

 

 

17:30-15:30

 

 

اختیاری

8

8107448

01

مهندسی سطح پیشرفته

2

دکتر سهی

210

16-14

 

 

 

 

اختیاری

9

8107111

01

اصول شبیه سازی فرایندهای استخراجی

2

دکتر مکملی

206

10-8

 

 

 

 

اختیاری

10

8107288

01

تئوری فرایندهای هیدروالکترومتالورژی

2

دکتر رشچی

205

 

10-8

 

 

 

اختیاری

11

8107333

01

رساله

24

دانشجویان ورودی 89 تا 91

12

8107547

01

رساله

18

دانشجویان ورودی 92 به بعد