اخبار و رویدادها

برنامه درسی مقطع کارشناسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی


 

نام درس

شماره درس

تعداد  واحد

نام مدرس

زمان

شماره کلاس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 روز

ساعت شروع

استاتیک

8107200

2

دکتر رومینا

 

 

14-15:45

 

 

 

102

1396/11/02

8:30

اصول انجماد و ریخته گری

8107358

3

دکتر امامی/ملکان

 

14-15:15

 

14-15:15

 

 

104

1396/11/01

8:30

اقتصاد و مدیریت صنعتی

8107205

2

دکترپالیز دار

 

 

7:30-9:15

 

 

 

105

1396/10/30

14:00

الکتروشیمی وخوردگی

8107361

3

دکتر الله کرم

14-15:15

 

14-15:15

 

 

 

101

1396/10/25

14:00

الکتروشیمی وخوردگی

8107361

3

دکتر صارمی

14-15:15

 

14-15:15

 

 

 

104

1396/10/25

14:00

بلور شناسی

8107366

2

دکترسلطانی

 

9-10:45

 

 

 

 

105

1396/11/30

8:30

پدیده های انتقال

8107046

3

دکتر دهقانیان

7:45-9

 

 

7:45-9

 

 

102

1396/10/25

8:30

پیرو متالورژی

8107362

3

دکتر عبدی زاده

 

7:45-9

 

 

7:45-9

 

101

1396/11/04

14:00

ترمودینامیک 1

8107215

3

دکتر شیبانی

13:30-14:45

 

13:30-14:45

 

 

 

103

1396/10/24

14:00

خواص فیزیکی مواد 1

8107159

3

دکتر فرهنگی

 

9:30-10:45

 

 

9:30-10:45

 

102

1396/10/27

14:00

خواص فیزیکی مواد 2

8107216

2

دکتر بابائی

 

7:30-9:15

 

 

 

 

102

1396/10/30

8:30

خواص مکانیکی مواد 1

8107024

3

دکتر میرزاده

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

104

1396/11/03

14:00

خواص مکانیکی مواد 1

8107024

3

دکتر رومینا

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

103

1396/11/03

14:00

روش های آنالیز مواد

8107393

2

دکتر آماده

 

 

 

 

7:30-9:15

 

102

1396/10/27

14:00

روش انتقال مطالب

8107246

1

دکتر قمبری

 

13-14

 

 

 

 

102

1396/11/01

14:00

زبان تخصصی

8107089

2

دکتر سلطانی

14-15:45

 

 

 

 

 

105

1396/11/01

8:30

سینتیک مواد

8107392

2

دکتر شیبانی

9-10:45

 

 

 

 

 

102

1396/10/27

8:30

شناخت و انتخاب مواد فلزی

8107350

3

دکتر راثی زاده

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

101

1396/11/02

8:30

شناخت و انتخاب مواد فلزی

8107350

3

دکتر راثی زاده

 

9-10:15

 

 

11-12:15

 

104

1396/11/02

8:30

شکل دادن فلزات 1

8107385

3

دکتر پیش بین

9:30-10:45

 

 

9:30-10:45

 

 

101

1396/10/23

8:30

شکل دادن فلزات 1

8107385

3

دکتر پارسا

 

15:45-17

 

15:45-17

 

 

101

1396/10/23

8:30

شیمی فیزیک

8107107

3

دکتر رایگان

 

11-12:15

 

 

11-12:15

 

105

1396/10/24

8:30

شیمی فیزیک

8107107

3

دکتر سید ابراهیمی

 

11-12:15

 

 

11-12:15

 

102

1396/10/24

8:30

عملیات حرارتی

8107356

2

دکتر عطائی

 

9-10:45

 

 

 

 

101

1396/10/30

14:00

کنترل فرآیندها

8107279

2

دکتر معانی

 

 

 

 

15-16:45

 

102

1396/10/26

14:00

مبانی مهندسی برق

8107146

3

مهندس خلیل زاده

11:15-12:30

 

11:15-12:30

 

 

 

102

1396/11/01

14:00

محیط زیست و بازیافت مواد

8107364

2

 دکتررشچی/دکتر صراف زاده

 

 

 

13:45-15:30

 

 

101

1396/11/04

14:00

مقاومت مصالح

8107022

3

دکتر پارسا

 

14-15:15

 

14-15:15

 

 

102

1396/11/02

8:30

مواد پلیمری

8107359

2

دکتر نادری محمودی

 

14-15:45

 

 

 

 

101

1396/11/03

8:30

مواد سرامیکی

8107353

2

دکتر هادیان

 

 

 

 

9:15-11

 

105

1396/11/04

8:30

مواد سرامیکی

8107353

2

دکتر زمانی

 

 

 

 

9:15-11

 

104

1396/11/04

8:30

مواد کامپوزیتی

8107363

2

دکتر اخلاقی

 

14-15:45

 

 

 

 

105

1396/11/03

8:30

مهندسی سطح

8107354

2

دکتر سهی

9-10:45

 

 

 

 

 

 

1396/10/27

8:30

هیدرو متالورژی

8107384

3

دکتر مکملی

11-12:15

 

 

 

11-12:15

 

101

1396/10/23

14:00

اصول و فرایندهای اتصال

8107357

2

دکتر سرکاری خرمی

 

 

 

 

15-16:45

 

101

1396/10/24

8:30

بایو مواد

8107241

2

دکتر نواز اقدام

 

9-10:45

 

 

 

 

103

1396/11/02

14:00

تکنولوژی ریخته گری

8107360

2

دکتر ملکان

 

 

 

 

10:45-12:30

 

103

1396/11/04

8:30

خواص مکانیکی مواد 2

8107217

2

دکتر زارعی

 

 

7:30-9:15

 

 

 

102

1396/10/30

8:30

سرامیک های مهندسی

8107381

2

 دکتر هادیان

 

 

 

9-10:45

 

 

105

1396/10/23

14:00

فروآلیاژها

8107379

2

دکتر امامی     

 

 

 

 

13-14:45

 

 

1396/10/26

14:00

فلسفه علم و تکنولوژی

8107380

2

دکتر سید ابراهیمی

 

 

14-15:45

 

 

 

105

1396/10/24

14:00

فیزیک مدرن

8107276

2

دکتر سید ابراهیمی

 

 

 

14-15:45

 

 

 

1396/10/26

14:00

نانو تکنولوژی

8107088

2

دکتر بابائی/زمانی

 

 

 

7:45-9:30

 

 

101

1396/10/25

8:30

پروژه

8107050

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

                     
 
 
 
برنامه هفتگی آزمایشگاه های دانشکده مهندسی متالورژی و مواد نیمسال اول 97-96
 

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد  واحد

نام مدرس

زمان

شماره کلاس

         

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

آز خواص مکانیکی 1

8107006

1

1

دکتر زارعی

 

13-15

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز خواص مکانیکی 1

8107006

2

1

مهندس عابدی

 

 

 

 

13-15

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

2

1

دکتر عطائی

 

 

 

15-17

 

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

3

1

دکتر راثی زاده

 

 

 

 

13-15

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

4

1

دکتر راثی زاده

 

 

 

 

15-17

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

1

1

مهندس فرنوش

13-15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

2

1

مهندس فرنوش

 

 

13-15

 

 

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

3

1

مهندس فرنوش

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز انجماد و ریخته گری

8107365

1

1

دکتر ملکان

13-15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز انجماد و ریخته گری

8107365

2

1

دکتر ملکان

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز بلور شناسی

8107367

1

1

دکتر کاشانی بزرگ

 

13-15

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز بلور شناسی

8107367

2

1

دکتر کاشانی بزرگ

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

1

1

دکتر دهقانیان

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

2

1

دکتر دهقانیان

 

 

 

 

9-11

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

3

1

دکتر صارمی

 

 

15:30-17:30

 

 

 

آزمایشگاه

آز هیدرومتالورژی

8107374

1

1

دکتر مکملی

15-17

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

کارگاه عمومی

8107133

1

1

دکتر فراهانی

 

 

8-10

 

 

 

آزمایشگاه

کارگاه عمومی

8107133

2

1

دکتر فراهانی

 

 

16-18

 

 

 

آزمایشگاه

 

 

 

نام درس

شماره درس

تعداد  واحد

نام مدرس

زمان

شماره کلاس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 روز

ساعت شروع

استاتیک

8107200

2

دکتر رومینا

 

 

14-15:45

 

 

 

102

1396/11/02

8:30

اصول انجماد و ریخته گری

8107358

3

دکتر امامی/ملکان

 

14-15:15

 

14-15:15

 

 

104

1396/11/01

8:30

اقتصاد و مدیریت صنعتی

8107205

2

دکترپالیز دار

 

 

7:30-9:15

 

 

 

105

1396/10/30

14:00

الکتروشیمی وخوردگی

8107361

3

دکتر الله کرم

14-15:15

 

14-15:15

 

 

 

101

1396/10/25

14:00

الکتروشیمی وخوردگی

8107361

3

دکتر صارمی

14-15:15

 

14-15:15

 

 

 

104

1396/10/25

14:00

بلور شناسی

8107366

2

دکترسلطانی

 

9-10:45

 

 

 

 

105

1396/11/30

8:30

پدیده های انتقال

8107046

3

دکتر دهقانیان

7:45-9

 

 

7:45-9

 

 

102

1396/10/25

8:30

پیرو متالورژی

8107362

3

دکتر عبدی زاده

 

7:45-9

 

 

7:45-9

 

101

1396/11/04

14:00

ترمودینامیک 1

8107215

3

دکتر شیبانی

13:30-14:45

 

13:30-14:45

 

 

 

103

1396/10/24

14:00

خواص فیزیکی مواد 1

8107159

3

دکتر فرهنگی

 

9:30-10:45

 

 

9:30-10:45

 

102

1396/10/27

14:00

خواص فیزیکی مواد 2

8107216

2

دکتر بابائی

 

7:30-9:15

 

 

 

 

102

1396/10/30

8:30

خواص مکانیکی مواد 1

8107024

3

دکتر میرزاده

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

104

1396/11/03

14:00

خواص مکانیکی مواد 1

8107024

3

دکتر رومینا

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

103

1396/11/03

14:00

روش های آنالیز مواد

8107393

2

دکتر آماده

 

 

 

 

7:30-9:15

 

102

1396/10/27

14:00

روش انتقال مطالب

8107246

1

دکتر قمبری

 

13-14

 

 

 

 

102

1396/11/01

14:00

زبان تخصصی

8107089

2

دکتر سلطانی

14-15:45

 

 

 

 

 

105

1396/11/01

8:30

سینتیک مواد

8107392

2

دکتر شیبانی

9-10:45

 

 

 

 

 

102

1396/10/27

8:30

شناخت و انتخاب مواد فلزی

8107350

3

دکتر راثی زاده

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

101

1396/11/02

8:30

شناخت و انتخاب مواد فلزی

8107350

3

دکتر راثی زاده

 

9-10:15

 

 

11-12:15

 

104

1396/11/02

8:30

شکل دادن فلزات 1

8107385

3

دکتر پیش بین

9:30-10:45

 

 

9:30-10:45

 

 

101

1396/10/23

8:30

شکل دادن فلزات 1

8107385

3

دکتر پارسا

 

15:45-17

 

15:45-17

 

 

101

1396/10/23

8:30

شیمی فیزیک

8107107

3

دکتر رایگان

 

11-12:15

 

 

11-12:15

 

105

1396/10/24

8:30

شیمی فیزیک

8107107

3

دکتر سید ابراهیمی

 

11-12:15

 

 

11-12:15

 

102

1396/10/24

8:30

عملیات حرارتی

8107356

2

دکتر عطائی

 

9-10:45

 

 

 

 

101

1396/10/30

14:00

کنترل فرآیندها

8107279

2

دکتر معانی

 

 

 

 

15-16:45

 

102

1396/10/26

14:00

مبانی مهندسی برق

8107146

3

مهندس خلیل زاده

11:15-12:30

 

11:15-12:30

 

 

 

102

1396/11/01

14:00

محیط زیست و بازیافت مواد

8107364

2

 دکتررشچی/دکتر صراف زاده

 

 

 

13:45-15:30

 

 

101

1396/11/04

14:00

مقاومت مصالح

8107022

3

دکتر پارسا

 

14-15:15

 

14-15:15

 

 

102

1396/11/02

8:30

مواد پلیمری

8107359

2

دکتر نادری محمودی

 

14-15:45

 

 

 

 

101

1396/11/03

8:30

مواد سرامیکی

8107353

2

دکتر هادیان

 

 

 

 

9:15-11

 

105

1396/11/04

8:30

مواد سرامیکی

8107353

2

دکتر زمانی

 

 

 

 

9:15-11

 

104

1396/11/04

8:30

مواد کامپوزیتی

8107363

2

دکتر اخلاقی

 

14-15:45

 

 

 

 

105

1396/11/03

8:30

مهندسی سطح

8107354

2

دکتر سهی

9-10:45

 

 

 

 

 

 

1396/10/27

8:30

هیدرو متالورژی

8107384

3

دکتر مکملی

11-12:15

 

 

 

11-12:15

 

101

1396/10/23

14:00

اصول و فرایندهای اتصال

8107357

2

دکتر سرکاری خرمی

 

 

 

 

15-16:45

 

101

1396/10/24

8:30

بایو مواد

8107241

2

دکتر نواز اقدام

 

9-10:45

 

 

 

 

103

1396/11/02

14:00

تکنولوژی ریخته گری

8107360

2

دکتر ملکان

 

 

 

 

10:45-12:30

 

103

1396/11/04

8:30

خواص مکانیکی مواد 2

8107217

2

دکتر زارعی

 

 

7:30-9:15

 

 

 

102

1396/10/30

8:30

سرامیک های مهندسی

8107381

2

 دکتر هادیان

 

 

 

9-10:45

 

 

105

1396/10/23

14:00

فروآلیاژها

8107379

2

دکتر امامی     

 

 

 

 

13-14:45

 

 

1396/10/26

14:00

فلسفه علم و تکنولوژی

8107380

2

دکتر سید ابراهیمی

 

 

14-15:45

 

 

 

105

1396/10/24

14:00

فیزیک مدرن

8107276

2

دکتر سید ابراهیمی

 

 

 

14-15:45

 

 

 

1396/10/26

14:00

نانو تکنولوژی

8107088

2

دکتر بابائی/زمانی

 

 

 

7:45-9:30

 

 

101

1396/10/25

8:30

پروژه

8107050

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 

                     
 
 
 
برنامه هفتگی آزمایشگاه های دانشکده مهندسی متالورژی و مواد نیمسال اول 97-96
 

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد  واحد

نام مدرس

زمان

شماره کلاس

         

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

آز خواص مکانیکی 1

8107006

1

1

دکتر زارعی

 

13-15

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز خواص مکانیکی 1

8107006

2

1

مهندس عابدی

 

 

 

 

13-15

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

2

1

دکتر عطائی

 

 

 

15-17

 

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

3

1

دکتر راثی زاده

 

 

 

 

13-15

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

4

1

دکتر راثی زاده

 

 

 

 

15-17

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

1

1

مهندس فرنوش

13-15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

2

1

مهندس فرنوش

 

 

13-15

 

 

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

3

1

مهندس فرنوش

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز انجماد و ریخته گری

8107365

1

1

دکتر ملکان

13-15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز انجماد و ریخته گری

8107365

2

1

دکتر ملکان

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز بلور شناسی

8107367

1

1

دکتر کاشانی بزرگ

 

13-15

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز بلور شناسی

8107367

2

1

دکتر کاشانی بزرگ

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

1

1

دکتر دهقانیان

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

2

1

دکتر دهقانیان

 

 

 

 

9-11

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

3

1

دکتر صارمی

 

 

15:30-17:30

 

 

 

آزمایشگاه

آز هیدرومتالورژی

8107374

1

1

دکتر مکملی

15-17

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

کارگاه عمومی

8107133

1

1

دکتر فراهانی

 

 

8-10

 

 

 

آزمایشگاه

کارگاه عمومی

8107133

2

1

دکتر فراهانی

 

 

16-18

 

 

 

آزمایشگاه