اخبار و رویدادها

برنامه درسی مقطع کارشناسی

برنامه درسی مقطع کارشناسی


·         
 برنامه درسی نیمسال اول 97-96 (مقطع کارشناسی)

 

نام درس

شماره درس

تعداد  واحد

نام مدرس

زمان

شماره کلاس

تاریخ امتحان

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

 روز

ساعت شروع

استاتیک

8107200

2

دکتر رومینا

 

 

14-15:45

 

 

 

102

1396/11/02

8:30

اصول انجماد و ریخته گری

8107358

3

دکتر امامی/ملکان

 

14-15:15

 

14-15:15

 

 

104

1396/11/01

8:30

اقتصاد و مدیریت صنعتی

8107205

2

دکترپالیز دار

 

 

7:30-9:15

 

 

 

105

1396/10/30

14:00

الکتروشیمی وخوردگی

8107361

3

دکتر الله کرم

14-15:15

 

14-15:15

 

 

 

101

1396/10/25

14:00

الکتروشیمی وخوردگی

8107361

3

دکتر صارمی

14-15:15

 

14-15:15

 

 

 

104

1396/10/25

14:00

بلور شناسی

8107366

2

دکترسلطانی

 

9-10:45

 

 

 

 

105

1396/11/30

8:30

پدیده های انتقال

8107046

3

دکتر دهقانیان

7:45-9

 

 

7:45-9

 

 

102

1396/10/25

8:30

پیرو متالورژی

8107362

3

دکتر عبدی زاده

 

7:45-9

 

 

7:45-9

 

101

1396/11/04

14:00

ترمودینامیک 1

8107215

3

دکتر شیبانی

13:30-14:45

 

13:30-14:45

 

 

 

103

1396/10/24

14:00

خواص فیزیکی مواد 1

8107159

3

دکتر فرهنگی

 

9:30-10:45

 

 

9:30-10:45

 

102

1396/10/27

14:00

خواص فیزیکی مواد 2

8107216

2

دکتر بابائی

 

7:30-9:15

 

 

 

 

102

1396/10/30

8:30

خواص مکانیکی مواد 1

8107024

3

دکتر میرزاده

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

104

1396/11/03

14:00

خواص مکانیکی مواد 1

8107024

3

دکتر رومینا

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

103

1396/11/03

14:00

روش های آنالیز مواد

8107393

2

دکتر آماده

 

 

 

 

7:30-9:15

 

102

1396/10/27

14:00

روش انتقال مطالب

8107246

1

دکتر قمبری

 

13-14

 

 

 

 

102

1396/11/01

14:00

زبان تخصصی

8107089

2

دکتر سلطانی

14-15:45

 

 

 

 

 

105

1396/11/01

8:30

سینتیک مواد

8107392

2

دکتر شیبانی

9-10:45

 

 

 

 

 

102

1396/10/27

8:30

شناخت و انتخاب مواد فلزی

8107350

3

دکتر راثی زاده

 

11-12:15

 

11-12:15

 

 

101

1396/11/02

8:30

شناخت و انتخاب مواد فلزی

8107350

3

دکتر راثی زاده

 

9-10:15

 

 

11-12:15

 

104

1396/11/02

8:30

شکل دادن فلزات 1

8107385

3

دکتر پیش بین

9:30-10:45

 

 

9:30-10:45

 

 

101

1396/10/23

8:30

شکل دادن فلزات 1

8107385

3

دکتر پارسا

 

15:45-17

 

15:45-17

 

 

101

1396/10/23

8:30

شیمی فیزیک

8107107

3

دکتر رایگان

 

11-12:15

 

 

11-12:15

 

105

1396/10/24

8:30

شیمی فیزیک

8107107

3

دکتر سید ابراهیمی

 

11-12:15

 

 

11-12:15

 

102

1396/10/24

8:30

عملیات حرارتی

8107356

2

دکتر عطائی

 

9-10:45

 

 

 

 

101

1396/10/30

14:00

کنترل فرآیندها

8107279

2

دکتر معانی

 

 

 

 

15-16:45

 

102

1396/10/26

14:00

مبانی مهندسی برق

8107146

3

مهندس خلیل زاده

11:15-12:30

 

11:15-12:30

 

 

 

102

1396/11/01

14:00

محیط زیست و بازیافت مواد

8107364

2

 دکتررشچی/دکتر صراف زاده

 

 

 

13:45-15:30

 

 

101

1396/11/04

14:00

مقاومت مصالح

8107022

3

دکتر پارسا

 

14-15:15

 

14-15:15

 

 

102

1396/11/02

8:30

مواد پلیمری

8107359

2

دکتر نادری محمودی

 

14-15:45

 

 

 

 

101

1396/11/03

8:30

مواد سرامیکی

8107353

2

دکتر هادیان

 

 

 

 

9:15-11

 

105

1396/11/04

8:30

مواد سرامیکی

8107353

2

دکتر زمانی

 

 

 

 

9:15-11

 

104

1396/11/04

8:30

مواد کامپوزیتی

8107363

2

دکتر اخلاقی

 

14-15:45

 

 

 

 

105

1396/11/03

8:30

مهندسی سطح

8107354

2

دکتر سهی

9-10:45

 

 

 

 

 

 

1396/10/27

8:30

هیدرو متالورژی

8107384

3

دکتر مکملی

11-12:15

 

 

 

11-12:15

 

101

1396/10/23

14:00

اصول و فرایندهای اتصال

8107357

2

دکتر سرکاری خرمی

 

 

 

 

15-16:45

 

101

1396/10/24

8:30

بایو مواد

8107241

2

دکتر نواز اقدام

 

9-10:45

 

 

 

 

103

1396/11/02

14:00

تکنولوژی ریخته گری

8107360

2

دکتر ملکان

 

 

 

 

10:45-12:30

 

103

1396/11/04

8:30

خواص مکانیکی مواد 2

8107217

2

دکتر زارعی

 

 

7:30-9:15

 

 

 

102

1396/10/30

8:30

سرامیک های مهندسی

8107381

2

 دکتر هادیان

 

 

 

9-10:45

 

 

105

1396/10/23

14:00

فروآلیاژها

8107379

2

دکتر امامی     

 

 

 

 

13-14:45

 

 

1396/10/26

14:00

فلسفه علم و تکنولوژی

8107380

2

دکتر سید ابراهیمی

 

 

14-15:45

 

 

 

105

1396/10/24

14:00

فیزیک مدرن

8107276

2

دکتر سید ابراهیمی

 

 

 

14-15:45

 

 

 

1396/10/26

14:00

نانو تکنولوژی

8107088

2

دکتر بابائی/زمانی

 

 

 

7:45-9:30

 

 

101

1396/10/25

8:30

پروژه

8107050

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی آزمایشگاه های دانشکده مهندسی متالورژی و مواد نیمسال اول 97-96

 

نام درس

شماره درس

گروه

تعداد  واحد

نام مدرس

زمان

شماره کلاس

 

 

 

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 

آز خواص مکانیکی 1

8107006

1

1

دکتر زارعی

 

13-15

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز خواص مکانیکی 1

8107006

2

1

مهندس عابدی

 

 

 

 

13-15

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

2

1

دکتر عطائی

 

 

 

15-17

 

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

3

1

دکتر راثی زاده

 

 

 

 

13-15

 

آزمایشگاه

آز عملیات حرارتی

8107010

4

1

دکتر راثی زاده

 

 

 

 

15-17

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

1

1

مهندس فرنوش

13-15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

2

1

مهندس فرنوش

 

 

13-15

 

 

 

آزمایشگاه

آز متالوگرافی

8107019

3

1

مهندس فرنوش

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز انجماد و ریخته گری

8107365

1

1

دکتر ملکان

13-15

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز انجماد و ریخته گری

8107365

2

1

دکتر ملکان

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز بلور شناسی

8107367

1

1

دکتر کاشانی بزرگ

 

13-15

 

 

 

 

آزمایشگاه

آز بلور شناسی

8107367

2

1

دکتر کاشانی بزرگ

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

1

1

دکتر دهقانیان

 

 

 

13-15

 

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

2

1

دکتر دهقانیان

 

 

 

 

9-11

 

آزمایشگاه

آز خوردگی و پوشش دادن

8107234

3

1

دکتر صارمی

 

 

15:30-17:30

 

 

 

آزمایشگاه

آز هیدرومتالورژی

8107374

1

1

دکتر مکملی

15-17

 

 

 

 

 

آزمایشگاه

کارگاه عمومی

8107133

1

1

دکتر فراهانی

 

 

8-10

 

 

 

آزمایشگاه

کارگاه عمومی

8107133

2

1

دکتر فراهانی

 

 

16-18

 

 

 

آزمایشگاه