اخبار و رویدادها

حضور مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی در همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیر آهنی ایران و فناوری های وابسته

حضور مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی در همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیر آهنی ایران و فناوری های وابسته


حضور مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی در همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیر آهنی ایران و فناوری های وابسته

همکاری و حضور مرکز پژوهشی کاربردی متالورژی استخراجی (EMARC) به عنوان نماینده دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و دانشگاه تهران در برگزاری همایش و نمایشگاه چشم انداز صنایع غیر آهنی ایران و فناوری های وابسته در تاریخ 10 و 11 مهرماه همراه با ارائه سخنرانی، برگزاری کارگاه آموزشی، برگزاری میزگرد تخصصی، ارائه مقاله و ارائه غرفه نمایشگاهی.