اخبار و رویدادها

حضور پرافتخار اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی در لیست دانشمندان 2 درصد اول جهان

حضور پرافتخار اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی در لیست دانشمندان 2 درصد اول جهان


حضور پرافتخار اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی در لیست دانشمندان 2 درصد اول جهان


حضور 30 نفر از اعضای هیئت علمی پردیس فنی در لیست 2% پراستنادترین دانشمندان سال 2019.

نوامبر 17, 2020

لیست 2% دانشمندان پر استناد دنیا تا پایان سال 2019 منتشر شد. در این لیست که در دو قالب: کل دوران پژوهشی (Career-long) و آخرین سال فعالیت (Single Year) به معرفی پراستنادترین دانشمندان دنیا پرداخته است. تعداد 34 و 72 نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران حضور دارند که از این میان به ترتیب 15 و 30 نفر آنها از اساتید پردیس دانشکده فنی هستند. ضمن تبریک به همۀ اساتید محترم و نیز مسئولین و کارکنان محترم پردیس در ادامه لیست اسامی 2% دانشمندان پردیس فنی در طول دوران کاری و نیز در آخرین سال فعالیت تقدیم می‌شود:

لیست 2% دانشمندان پراستناد پردیس بر مبنای کل دوران پژوهشی

لیست 2% دانشمندان پراستناد پردیس بر مبنای آخرین سال فعالیت

 

 


% دانشمندان پراستناد پردیس بر مبنای آخرین سال فعالیت