اخبار و رویدادها

حمایت از دانشجویان برتر در قالب طرح کسر از خدمت سربازی---وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

حمایت از دانشجویان برتر در قالب طرح کسر از خدمت سربازی---وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح