اخبار و رویدادها

دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای یوسف علیزاد فرزین

دفاع از رساله دانشجوی دکتری آقای یوسف علیزاد فرزین


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای یوسف علیزاد فرزین دانشجوی رشته مهندسی مواد و متالورژی ، تحت راهنمائی جناب آقای دکتر علیرضا بابائی در روز دوشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه سال 99، با عنوان "سنتز ترکیبهای دوپروسکایتی O6ʹA2BB و بررسی رفتار الکتروشیمیایی آنها برای پیل سوختی اکسید جامد" به صورت الکترونیکی برگزار گردید.