اخبار و رویدادها

دفتر معاونت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دفتر معاونت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی


دفتر معاونت دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

اعضای دفتر :1- دکتر شهرام رایگان – ریاست دانشکده
shraygan@ut.ac.ir

 

2- دکتر ایوب حلوائی- معاونت آموزش
Halvaee@ut.ac.ir

 

3- دکتر فرشته رشچی – معاونت پژوهش و تحصیلات تکمیلی
rashchi@ut.ac.ir

 


شماره تماس دفتر :
021-88012999