اخبار و رویدادها

سرپرست گرایش ها

سرپرست گرایش ها


 

شناسائی و انتخاب مواد مهندسی

دکتر رضا سلطانی

ریخته گری
دکتر مهدی ملکان

تصویر araabi

جوشکاری

  دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی

تصویر khosravi

خوردگی و حفاظت از مواد
دکتر رضا نادری محمودی


استخراج فلزات
دکتر  سعید شیبانی

شکل دادن فلزات
دکترسیدمحمدحسن پیش بین

   
 

ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر شهرام رایگان

معاون امور اداری مالی
دکتر سعید شیبانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  دکتر فرشته رشچی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
دکتر علیرضا بابایی