اخبار و رویدادها

سرپرست گرایش ها

سرپرست گرایش ها


 

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
دکتر رضا سلطانی

 

ریخته گری
دکتر مهدی ملکان

 

جوشکاری

دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی

تصویر khosravi

خوردگی و حفاظت از مواد
دکتر رضا نادری محمودی

 

 

استخراج فلزات
دکتر سعید شیبانی

 

شکل دادن فلزات
دکتر سید محمد حسن پیش بین

 

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  دکتر فرشته رشچی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
دکتر علیرضا بابایی

ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد
دکتر شهرام رایگان

معاون امور اداری مالی
دکتر سعید شیبانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  دکتر فرشته رشچی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
دکتر علیرضا بابایی