اخبار و رویدادها

سرپرست گرایش ها

سرپرست گرایش ها


دکتر سید محمد حسن پیش بین

دکتر سعید شیبانی

دکتر رضا نادری محمودی

دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی

دکتر مهدی ملکان

دکتر رضا سلطانی

شکل دادن فلزات

استخراج فلزات

خوردگی و حفاظت از مواد

جوشکاری

ریخته گری

شناسائی انتخاب مواد مهندسی