اخبار و رویدادها

فرآیند انجام کار استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور ویژه دانشجویان دکتری

فرآیند انجام کار استفاده از فرصت مطالعاتی داخل کشور ویژه دانشجویان دکتری


 
  • اخذ موافقت شفاهی از دانشگاه/ موسسه/ پژوهشگاه مقصد جهت سپری نمودن فرصت مطالعاتی
  • ارائه درخواست کتبی دانشجو به استاد راهنما
  • موافقت کتبی استاد راهنما خطاب به معاون پژوهشی دانشکده
  • مکاتبه اتوماسیونی با پردیس دانشکده های فنی و معرفی دانشجو توسط معاونت پژوهشی دانشکده
  • مکاتبه اتوماسیونی پردیس دانشکده های فنی با آموزش کل دانشگاه و تایید دانشگاه/ موسسه/ پژوهشگاه مقصد
  • مکاتبه و اخذ موافقت کتبی توسط آموزش کل دانشگاه از دانشگاه/ موسسه/ پژوهشگاه مقصد
  • تکمیل فرم های مربوط به فرصت مطالعاتی توسط دانشجو و ارائه به معاونت پژوهشی دانشکده
  • طرح در جلسه شورای پژوهشی دانشکده و اخذ موافقت شورا
  • ارسال مدارک به همراه صورتجلسه شورای پژوهشی به پردیس دانشکده های فنی
  • صدور حکم فرصت مطالعاتی داخل توسط آموزش کل دانشگاه

* لازم به ذکر است پرداخت هزینه ها مطابق آیین نامه های دانشگاه تهران و دانشگاه/ موسسه/ پژوهشگاه مقصد صورت خواهد گرفت.