اخبار و رویدادها

فرایند جدید درخواست و ارسال کارنامه دانش آموختگان

فرایند جدید درخواست و ارسال کارنامه دانش آموختگان


فرایند درخواست و ارسال کارنامه تطبیق یافته و گزارش دانش آموختگی دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی

کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی، در صورت اتمام واحدهای مصوب دوره تحصیلی خود از روز چهارشنبه مورخ 17/08/1396 موظف هستند، در اسرع وقت از طریق پیشخوان خدمات در سیستم جامع برای درخواست گزارش دانش آموختگی خود اقدام و پس از طی مراحل مربوط و تطبیق ریز نمرات، گزارش خود را در سامانه وارد نمایند.

بر اساس مصوبه هیات محترم امناء دانشگاه تهران، برای دانش آموختگانی که بیش از مهلت تعیین شده ( حداکثر یک نیمسال ) از نیمسال اول سال تحصیلی 97-96، برای تسویه حساب مراجعه نکنند مبلغی به عنوان "هزینه تاخیر" در نظر گرفته شده است که وی ملزم به پرداخت آن خواهد بود. در پیوست همین اطلاعیه هزینه های مصوب خدمات آموزشی اعلام شده است.

 

96/8/24

 

 

ردیف

عنوان موضوع

هزینه

توضیح

1

صدور کارت دانشجویی میهمان

500/000 ریال

 

2

صدور کارت دانشجویی المثنی - تعویض

500/000 ریال

 

3

درخواست رسیدگی میهمان و نقل و انتقال

 

500/000 ریال

طرح در کمیته انتقال کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

4

شهریه دانشجوی میهمان و نقل و انتقال

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

 

 

5

طرح مجدد درخواست دانشجو برای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

200/000ریال

 بر اساس درخواست تجدید نظر دانشجو

6

شهریه تمدید سنوات اضافه و احکام تحصیلی( موافقت با ادامه تحصیل و ... )

( دانشجویان روزانه )

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

در ادامه تحصیل دانشجوی مشروط محروم از تحصیل با رای کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه – وزارتخانه–شورای استانی

7

دروس جبرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

طبق تعرفه مصوب هر سال تحصیلی هیات امناء

 

 

8

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف از تحصیل ( محروم از تحصیل )

( یک نیمسال پس از دانش آموختگی)

1/000/000 ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد .

9

تاخیر در پیگیری تسویه حساب دانش آموختگی و انصراف ( دو نیمسال پس از دانش آموختگی)

طبق تاریخ دانش آموختگی و نیمسال مربوط ( از 1-96 )

2/000/000 ریال

برای دانشجوی محروم از تحصیل/ انصراف از تحصیل یک نیمسال پس از آخرین نیمسال مندرج در کارنامه دانشجو که انتخاب واحد ثبت شده  ( از 1-96 و پس از آن ) دارد.