اخبار و رویدادها

فرصت مطالغتنی خارج از کشور

فرصت مطالغتنی خارج از کشور


               لیست دانشجویان سایر دانشگاه ها جهت گذراندن دوره فرصت مطالعاتی  در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

نام دانشجو

دانشگاه و کشور مبدا

استاد راهنمای پذیرش دهنده در دانشکده

سال گذراندن دوره فرصت مطالعاتی

خانم رقیه میرزاجانی

پژوهشگاه مواد و انرژی- تهران

آقای دکتر صارمی

 

1396

آقای عبدالسلام کریم زاده

دانشگاه تربیت مدرس - تهران

آقای دکتر قاسمی منفردراد

 

1397

خانم عبیر فاروق عباس العطار

دانشگاه تکنولوژی بغداد - عراق

آقای دکتر بابائی

 

1397

خانم خدیجه فرجام حاجی آقا

 

دانشگاه سهند تبریز

آقای دکتر نیلی

1398