اخبار و رویدادها

فرم های پژوهشی

فرم های پژوهشی


      فرم پیشنهاد طرح پژوهشی         فر      شرایط لازم برای برای صدور گواهی اختتام طرح پژوهشی کاربردی

·         فرم تقاضای سفر اعضای  هیات علمی

·         فرم تقاضای سفر دانشجویان تحصیلات تکمیلی

·         فرم گزارش سفر دانشجویان

·         چک لیست مدارک تقاضای سفر

·         چک لیست مدارک گزارش/اختتام سفر

·         فرم تاییدیه احراز شرایط متقاضی مأموریت پژوهشی

·         فرم پیشنهاد مأموریت پژوهشی اعضای هیات علمی

·         فرم ثبت اطلاعات مقاله

·         فرم حراست

·         فرم پیشنهاد پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری

·         فرم اختتام کارشناسی ارشد و دکتری

·         فرم مصرفی طرح های نوع ششم

·         فرم پرداخت مرحله اول پژوهانه

·         فرم پرداخت مرحله دوم پژوهانه

·         فرم پرداخت مرحله سوم پژوهانه

·         فرم حسابداری پژوهانه

·         فرم شماره (1) ثبت اختراع - چک لیست مدارک مورد نیاز جهت بررسی طرح

·         فرم شماره(2) ثبت اختراع- داوری

·         فرم شماره (3) ثبت اختراع- اعلام نظر نهایی معاون پژوهشی دانشکده مربوطه

·         فرم پیشنهاد برنامه جامع تحقیقات

·         فرم درخواست هزینه از محل گرنت

·         فرم صورتجلسه درخواست حق التحقیق از محل گرنت و طرح پژوهشی

·         فرم درخواست هزینه تدوین طرح های پژوهشی کاربردی از محل گرنت

·         فرم صورتجلسه اقلام مصرفی پژوهش های بنیادی

·         فرم صورتجلسه  پژوهش های کاربردی (شامل: هزینه پرسنلی و مواد مصرفی و ...)

·         فرم صورتجلسه  قطب های علمی

·         فرم های فرصت مطالعاتی

·         فرم های دوره پسا دکتری

·         فرم انتخاب طرح های پژوهشی نمونه و برجسته دانشگاه تهران

·         فرم انتخاب پژوهشگران پیشکسوت نمونه سال

·         فرم انتخاب  پژوهشگر برجسته

·         فرم انتخاب  پژوهشگر نمونه سال

·         فرم انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

·         فرم انتخاب پایان نامه و رساله  نمونه

·         فرم انتخاب مدیر پژوهشی نمونه دانشگاه

·         فرم انتخاب پژوهشگر جوان نمونه دانشگاه

·         فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی