اخبار و رویدادها

فهرست اسامی اساتید

فهرست اسامی اساتید


فهرست اسامی و  زمینه های تخصصی به همراه عناوین پروژه های پیشنهادی اساتید دانشکده مهندسی متالورژی و مواد که در سال تحصیلی 99-98 برای پذیرش دانشجوی دکتری اعلام آمادگی نموده اند.

ردیف

نام خانوادگی - نام

مرتبه علمی

گرایش

تخصص

عناوین پروژه های پیشنهادی

گرایش قابل پذیرش

1

الله کرم- سعیدرضا

استاد

 -خوردگی و حفاظت از مواد- گرایش اول

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش دوم

خوردگی

 - پوششهای نانو کامپوزیتی برای مصارف صنعتی

 -پوششهای نانو کامپوزیتی سازگار برای مصارف بایو )ایمپلنتها(

 -سنتز پوششهای نانو کامپوزیتی پلیمری خود ترمیم

 -بررسی مقاومت به کاویتاسیون و خوردگی سایشی پوشش های تجهیزات دریایی

  -استفاده از روشهای ارزیابی نوین در بررسی بازدارنده های آلی یا معدنی در محیط بتن

نانو فناوری

مهندسی مواد و متالورژی

2

پیش بین - سیدمحمدحسن

دانشیار

 -شکل دادن فلزات- گرایش اول

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش دوم

شکل دادن فلزات

 -پوشش دهی حرارتی سطوح فلزی پلیمری با نانو ذرات جهت ایجاد و بهبود خواص آنتی باکتریال و مکانیکی

 -کاشت نانو ذرات در سطوح فلزی به روش تنش حرارتی جهت بهبود خواص سطحی 

 -کاشت نانو ذرات بر سطوح فلزی به روش مکانیکی به جهت افزایش پایداری شیمیایی و مکانیکی

 -پوشش دهی سطوح فلزی با نانو ذرات به روش شیمیایی با هدف ایجاد خواص آنتی باکتریال و بهبود مقاومت به خوردگی

نانو فناوری

مهندسی مواد و متالورژی

3

حبیبی پارسا - محمد

استاد

 -شکل دادن فلزات- گرایش اول

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش دوم

شکل دادن فلزات- شبیه سازی فرآیندها

 -پیش بینی ریز ساختار و خواص مکانیکی فلزات (شبیه سازی)

 -شبیه سازی حرکت و برخورد نابجایی ها و محصولات حاصل (MD)

مهندسی مواد و متالورژی

4

حیدرزاده سهی- محمود

استاد

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش اول

 -خوردگی و حفاظت از مواد - گرایش دوم

مهندسی سطح

 -ایجاد آلیاژهای آنتروپی بالا از طریق آبکاری الکتریکی

Formation of high entropy alloys Thin films by electro plating

 -ساخت افزایشی به روش الکتروشیمیایی

Electrochemical additive manufacturing

 -ساخت افزایشی توسط منابع متمرکز انرژی

Additive manufacturing by Selective laser melting process

مهندسی مواد

  و متالورژی

5

زمانی - سیروس

استادیار

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش اول

 -شکل دادن فلزات- گرایش دوم

نانو مواد و مواد مولکولی

 -ساخت و مشخصه یابی الکترودهای نانو ساختار باتری های لیتیمی

 -ساخت و بهینه سازی سرمت های Nbc-Fe

نانو فناوری

مهندسی مواد و متالورژی

6

قاسمی منفرد راد- حمیدرضا

استاد

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش اول

 -خوردگی و حفاظت از مواد- گرایش دوم

تریبولوژی

 -تریبولوژی، سایش-خوردگی هم زمان و بیوتریبولوژی

مهندسی مواد و متالورژی

7

کاشانی بزرگ - سیدفرشید

استاد

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش اول

 -جوشکاری- گرایش دوم

مهندسی سطح- سنتز مواد در کاربردهای انرژی و زیستی

 -ساخت افزایشی مواد مرکب زمینه فلزی

 -سنتز ترکیبات بین فلزی نانوساختار جهت کاربرد در باتری های قابل شارژ

 -سنتز ترکیبات سرامیکی با ریز موج جهت کاربردهای زیستی

 -ایجاد پوشش های بر مبنای آلیاژهای چند عنصره

 -اتصال آلیاژهای غیر هم جنس با لایه واسط

 -ساخت افزایشی آلیاژهای چند عنصره

مهندسی مواد و متالورژی

8

ملکان - مهدی

استادیار

 -ریخته گری- گرایش اول

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش دوم

ریخته گری و انجماد-  شیشه فلزات- آلیاژهای آنتروپی بالا

Bulk Metallic Glasses (BMGS)

Bulk Metallic Glass Composited (BMG composites)

High – Entropy Alloys (HEAs)

High – entropy Bulk Metallic Glasses (HE – BMGs)

Metallic Glass Coatings (MG coatings)

مهندسی مواد و متالورژی

9

میرزاده سلطان پور - حامد

دانشیار

 -شکل دادن فلزات- گرایش اول

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش دوم

فرآیندهای ترمومکانیکی- فولادهای مستحکم پیشرفته- سوپر آلیاژها- تغییر شکل گرم- خواص مکانیکی مواد

 -فرآیندهای ترمومکانیکی

 -فولادهای مستحکم پیشرفته

 -استحاله های فازی در سوپرآلیاژها

 -مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

 -تغییر شکل گرم

مهندسی مواد و متالورژی

10

نادری محمودی- رضا

دانشیار

 -خوردگی و حفاظت از مواد- گرایش اول

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش دوم

خوردگی

 -پوشش هوشمند حفاظتی حاوی حامل بازدارنده های خوردگی

 - پوشش زیست سازگار محافظ خوردگی با خاصیت خود ترمیمی

مهندسی مواد و متالورژی

11

هادیان- علی محمد

استاد

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- گرایش اول

 -جوشکاری- گرایش دوم

سرامیک و اتصال مواد

 -تاثیر افزودنی ها بر خواص مکانیکی سرمت Nbc- Fe

مهندسی مواد و متالورژی

12

نیلی احمد آبادی- محمود

استاد

 -شناسایی و انتخاب مواد مهندسی-گرایش اول

 -ریخته گری- گرایش دوم

استحاله های فازی

 -دگرگونی فازی ناشی از تنش در آلیاژهای حافظه دار و پدیده الاستو کالریک

 -طراحی آلیاژ یا خواص مورد نظر با استفاده یادگیری ماشین(Machine learning)

 -بررسی تاثیر کار سرد شدید در دمای اتاق و تشکیل رسوب در آلیاژهای پایه منیزیم برای کاربردهای پزشکی

 -طراحی و بهینه سازی آلیاژ الکترودهای مورد استفاده در بدن

مهندسی مواد و متالورژی