اخبار و رویدادها

قطب علمی مواد

قطب علمی مواد


یکی از موضوعاتی که مورد توجه بسیار زیاد صنعتگران و محققین رشته مهندسی علم و مواد می باشد افزایش نسبت استحکام به وزن، بهبود خواص مکانیکی در دمای اتاق و در دمای بالا، بهبود خواص فیزیکی و  مقاومت به خوردگی، در نهایت کاهش هزینه های تولید مواد و مصنوعات فلزی می باشد. در زمینه فلزات حصول این اهداف، منوط به ابداع آلیاژهای جدید و همچنین کاهش عناصر مضر، بهبود کیفیت تولید و فرآوری، کنترل ریزساختار با استفاده از عناصر آلیاژی و فرآیندهایی عملیات حرارتی و مکانیکی جهت تشکیل فازهای مختلف و ایجاد ریزدانگی (دانههای (micrometer, nanometer می باشد. از جمله مواد فلزی که در دهه های اخیر مورد توجه بسیار قرارگرفته آلیاژهای نیمه جامد، سوپرآلیاژها، مواد بین فلزی و فولادهای تمیز (مانند فولادهای ماراجینگ) می باشند که با انجام فرآیندهای تغییر شکل پلاستیک شدید و ایجاد ساختارهای فوق ریزدانه و یا فرآیندهایی که منجر به ایجاد مواد نانو ساختار میگردد میتوان خواص فوق العادهای از این مواد بدست آورد. آنچه این گروه از آلیاژ را از نقطه نظر تولید و فرآوری مشابه می سازد تأثیر شگرف موارد ذیل در خواص آنها است:
1. ترکیب شیمیائی آلیاژ؛
2.  تمیز بودن آلیاژ از جهت آخال و اکسید؛
3. جلوگیری از واکنش عناصر فعال با O2, H2, N2؛
4. حذف عناصر مزاحم در حد کمتر از 01/0 درصد؛
5. کنترل فرآیند ذوب و تهیه؛
6. انجام فرآیندهای عملیات حرارتی، مکانیکی، تغییرشکل مطلوب و بدست آوردن ساختارهایی در مقیاس زیرمیکرون و نانو.
با توجه به موارد فوق است که معمولا تهیه و فرآوری مواد با کارایی بالا فوق ریزدانه و نانوساختار  از نقطه نظر تولید و فرآیندهای بعدی بسیار مشابه یکدیگر میباشد و عمدتاً جهت تهیه آنها از تجهیزات و وسایل مشابه استفاده می شود. چنانچه ملاحظه می شود تهیه این آلیاژها مستلزم استفاده از کوره های ذوب و ریخته گری در خلاء، انجام عملیات حرارتی تحت گاز خنثی و انجام فرآیندهایی برای رسیدن به ساختار نانو میباشد که همگی این موارد نیاز به تجهیزات پیشرفته به همراه نیاز به تخصص و دانش فنی بالا باعث شده است که امکان تدوین دانش فنی و انجام تحقیقات برروی این مواد درکشور محدود باشد.