اخبار و رویدادها

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(کارشناسی ارشد)

لیست امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی97-96(کارشناسی ارشد)


لیست برگزاری امتحانات کارشناسی ارشد

شروع امتحانات

 

 

  مورخ یکشنبه 97/03/27

ردیف

امتحان درس

استاد

مکان

ساعت

تعداد

1

فرآیندهای انجماد پیشرفته

دکتر اخلاقی

208

9

40

2

تئوری فرآیندهای پیرومتالورژی

دکتر عبدی زاده

209

9

8

3

خوردگی در صنایع

دکتر صارمی

204

14

5

 

مورخ دوشنبه 97/03/28

ردیف

امتحان درس

محل برگزاری امتحان

مکان

ساعت

تعداد

1

طراحی قالب به کمک رایانه

دکتر پارسا

204

14

12

2

متالورژی پیشرفته جوش

دکتر اکبری موسوی

206

14

8

3

سینیتیک پیشرفته

دکتر شیبانی

209

9

9

4

ممانعت کننده های خوردگی

دکتر دهقانیان

208

9

15

5

مهندسی سطح

دکتر سلطانی

210

14

11

 

مورخ سه شنبه 97/03/29

ردیف

امتحان درس

محل برگزاری امتحان

مکان

ساعت

تعداد

1

نفوذ در جامدات

دکتر زارعی

208

9

21

2

جنبه های مکانیکی خوردگی

دکتر الله کرم

210

11

15

3

ریخته گری پیشرفته

دکتر امامی

209

14

9

 

 

 

مورخ چهارشنبه 97/03/30

ردیف

امتحان درس

استاد

مکان

ساعت

تعداد

1

اکسیداسیون و خوردگی داغ

دکتر آماده

209

9

11

2

شکست فلزات

دکتر فرهنگی

205

14

8

3

مواد الکترونیک پیشرفته

دکتر حسینی شکوه

208

9

36

4

بافت و ناهمسانگردی

دکتر رومینا

206

14

10

5

آلیاژهای شیشه ای و غیر کریستالی

دکتر ملکان

210

14

15

 

مورخ شنبه 97/04/02

ردیف

امتحان درس

محل برگزاری امتحان

مکان

ساعت

تعداد

1

تغییر حالت های متالورژیکی

دکتر نیلی

208

14

21

2

تئوری پلاستیسیته

دکتر پارسا

206

9

9

3

بررسی فنی و اقتصادی تولید فلزات

دکتر مکملی

205

9

8

 

مورخ یکشنبه 97/04/03

ردیف

امتحان درس

استاد

مکان

ساعت

تعداد

1

آنالیز حرارتی

دکتر رایگان

208

14

36

2

روش های اجزای محدود

دکتر اکبری موسوی

205

9

8

3

حفاظت از طریق رنگ و پوشش

دکتر نادری محمودی

210

9

17

 

مورخ دوشنبه 97/04/04

ردیف

امتحان درس

محل برگزاری امتحان

مکان

ساعت

تعداد

1

زیست فناوری در مهندسی مواد

دکتر پیش بین

208

9

17

 

 

 

مورخ سه شنبه 97/04/05

ردیف

امتحان درس

محل برگزاری امتحان

مکان

ساعت

تعداد

1

خطاهای اندازه گیری 

دکتر قمبری

208

9

35

 

مورخ چهارشنبه 97/04/06

ردیف

امتحان درس

استاد

مکان

ساعت

تعداد

1

طراحی آزمایش

دکتر شفائی

208

14

30

2

مواد مغناطیسی

دکتر سیدابراهیمی

210

14

19

 

مورخ 97/4/07

ردیف

امتحان درس

استاد

مکان

ساعت

تعداد

1

مکانیزم های مقاوم شدن

دکتر زارعی

210

9

 

 

مورخ شنبه 97/04/09

ردیف

امتحان درس

محل برگزاری امتحان

مکان

ساعت

تعداد

1

 مهندسی بافت

دکتر نوازاقدام

210

9

21

2

مواد فوق ریزدانه و نانوساختار

دکتر میرزاده

205

11

10

3

روشهای پیشرفته مطالعه ساختار مواد

 دکتر خرمی

206

9

5