اخبار و رویدادها

متقاضیان پایان نامه نمونه ارشد پردیس در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران

متقاضیان پایان نامه نمونه ارشد پردیس در جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران


با سلام و احترام

به استحضار دانشجویان گرامی می رساند 

اطلاعات آن دسته از دانشجویانی که  تا پایان اسفند سال قبل از برگزاری جشنواره بیش از دو سال از تاریخ دفاع رساله ارشدسپری نشده باشد و دستاوردهای ارائه شده توسط دانشجو به نام دانشگاه تهران بعنوان آدرس دانشجو به همراه نام استاد راهنما ذکر شده باشد و حداقل یکی از ضوابط زیر را دارا باشد: {در اسرع وقت بهمراه فرمهای مربوطه (سایت research.ut.ac.ir) به معاونت پژوهشی پردیس دانشکده‌های فنی ارسال نمایند}

۱- مستخرج از طرح کاربردی بوده و بر رفع نیازهای بومی تاکید داشته باشد.

۲- دارای سفارش و یا حمایت از نهادها و سازمانهای خارج از دانشگاه تهران باشد.

۳- با رعایت ضوابط دانشگاه تهران از سوی ناشر معتبر تبدیل به کتاب شده باشد.

۴- منجر به تولید محصول یا ثبت اختراع شده باشد و یا دارای قابلیت تجاری سازی باشد.

۵- منجر به آثار بدیع هنری، ارائه نظرات نوین، ایده‌های فناور و کارآفرین شده باشد.