اخبار و رویدادها

مدیر گروه ها

مدیر گروه ها


 

نام گروه

مواد پیشرفته

فرآیندهای  ساخت مواد

متالورژی شیمیائی

مدیر گروه

دکتر روح اله مهدی نواز اقدم

دکتر مهدی ملکان

دکتر سعیدرضا الله کرم

گرایش های گروه - شناسایی  و انتخاب مواد 

- شکل دادن فلزات

- جوشکاری

- ریخته گری

- خوردگی وحفاظت از مواد

- استخراج فلزات