اخبار و رویدادها

مسابقه شناسایی هسته های فناور در حوزه مواد و ساخت

مسابقه شناسایی هسته های فناور در حوزه مواد و ساخت