اخبار و رویدادها

معاونت

معاونت


 

معاون امور اداری مالی
دکتر سعید شیبانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  دکتر فرشته رشچی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
دکتر علیرضا بابایی

معاون امور اداری مالی
دکتر سعید شیبانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  دکتر فرشته رشچی

تصویر khosravi

معاون آموزشی
دکتر علیرضا بابایی