اخبار و رویدادها

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 

دکتر فرشته رشچی  معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
 
سعیده ایمن ارشادی کارشناس تحصیلات تکمیلی و پژوهشی( مقطع دکتری)
 
  عصمت طاهری کارشناس تحصیلات تکمیلی(مقطع ارشد)