اخبار و رویدادها

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی


 

معاونت پژوهشی

  دکتر حامد میرزاده

سلطان پور 

 

 

کارشناس پژوهشی، آموزشی و تحصیلات تکمیلی

( مقطع دکتری):

 

  سعیده ایمن ارشادی

sa_ershadi@ut.ac.ir

 

 

 

کارشناس پژوهشی (دفتر قطب های علمی و خدمات آزمایشگاهی) 

 

 معصومه صفری