اخبار و رویدادها

نشست و بازدید پروفسور Dong Han رئیس دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شانگهای چین از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در تاریخ 30 دی 1398

نشست و بازدید پروفسور Dong Han رئیس دانشکده مهندسی مواد دانشگاه شانگهای چین از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد در تاریخ 30 دی 1398