اخبار و رویدادها

هیأت رئیسه

هیأت رئیسه


 

ریاست دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دکتر مهدی ملکان

 

معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دکتر حامد میرزاده سلطان پور

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

دکتر محمود سرکاری خرمی