اخبار و رویدادها

چهارمین دوره جشنواره پروژه های کارشناسی "روز پروژه" در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، برگزار شد.

چهارمین دوره جشنواره پروژه های کارشناسی "روز پروژه" در دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، برگزار شد.