اخبار و رویدادها

کارکنان

کارکنان


 

 

 

 

 

 

اعظم حاجی حسینی

مسئول دفتر ریاست

 

معصومه صفری

کارشناس دفتر قطب ها

 

حمیده کریمی صائب

کارشناس آموزش

 

 جعفر زهره وند

مسئول حسابداری

             
     

 

عصمت طاهری

کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

 

سعیده ارشادی

کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

 

ابراهیم پور مهدی

کارشناس مرکز کامپیوتر

 

عزیز عادلی

انباردار

             
     

مسعود صالح غفاری

مسئول امور عمومی 

 

مریم نعمتی

کارشناس آزمایشگاه کریستالوگرافی

 

امید داستانی

کارشناس آزمایشگاه عملیات حرارتی

 

سید کمال جوزی

 کارشناس کارگاه مدل سازی و ریخته گری

             
       

حسن شیرازی

کارشناس آزمایشگاه دگرگونی فازها

 

فرهاد حسن آبادی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی

 

غدیر علی نورالهی

کارشناس آزمایشگاه خواص مکانیکی

 

شهین عبدی نژاد

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 

             
           

مهناز رقت

کارشناس آزمایشگاه خوردگی

 

لیلا معظمی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته

 

 

 

  

             
             

 

 

 

 

 

اعظم حاجی حسینی

مسئول دفتر ریاست

 

معصومه صفری

کارشناس دفتر قطب ها

 

حمیده کریمی صائب

کارشناس آموزش

 

 جعفر زهره وند

مسئول حسابداری

             
     

 

عصمت طاهری

کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

 

سعیده ارشادی

کارشناس دفتر تحصیلات تکمیلی

 

ابراهیم پور مهدی

کارشناس مرکز کامپیوتر

 

عزیز عادلی

انباردار

             
     

مسعود صالح غفاری

مسئول امور عمومی 

 

مریم نعمتی

کارشناس آزمایشگاه کریستالوگرافی

 

امید داستانی

کارشناس آزمایشگاه عملیات حرارتی

 

سید کمال جوزی

 کارشناس کارگاه مدل سازی و ریخته گری

             
       

حسن شیرازی

کارشناس آزمایشگاه دگرگونی فازها

 

فرهاد حسن آبادی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی

 

غدیر علی نورالهی

کارشناس آزمایشگاه خواص مکانیکی

 

شهین عبدی نژاد

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته 

             
           

مهناز رقت

کارشناس آزمایشگاه خوردگی

 

لیلا معظمی

کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی پیشرفته