اخبار و رویدادها

کسب مقام نخست بخش متالوگرافی مسابقات بین المللی تصاویر میکروسکوپی سال 2018 توسط آقای مهدی صباغیان

کسب مقام نخست بخش متالوگرافی مسابقات بین المللی تصاویر میکروسکوپی سال 2018 توسط آقای مهدی صباغیان


آقای مهدی صباغیان دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، مقام نخست بخش متالوگرافی مسابقات بین المللی تصاویر میکروسکوپی سال 2018 را که در دانشگاه صنعتی امیر اکبیر برگزار گردیده است، کسب نمود.