اخبار و رویدادها

/امضای-تفاهم-نامه-همکاری-بین-دانشکده-مهندسی-متالورژی-و-مواد-و-شرکت-مهندسی-فکور-صنعت-تهران

/امضای-تفاهم-نامه-همکاری-بین-دانشکده-مهندسی-متالورژی-و-مواد-و-شرکت-مهندسی-فکور-صنعت-تهران


امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

 

در راستای گسترش ارتباط بین صنعت و دانشگاه و به کوشش مرکز پژوهشی متالورژی استخراجی، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین دانشکده مهندسی متالورژی و مواد و شرکت مهندسی فکور صنعت تهران در تاریخ 16 دی 1397منعقد شد. 1

 

 

1