اعضاء گرایش شناسایی و انتخاب مواد

 

فرشاد اخلاقی

فرشاد اخلاقی 

استاد
شماره تماس: 82084087
اتاق: 112
پست الکترونیکی: 
 
احمدعلی آماده

احمدعلی آماده (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084609
اتاق: 122
پست الکترونیکی: 
 
علیرضا بابائی

علیرضا بابائی 

استادیار
شماره تماس: 82084607
اتاق: 7
پست الکترونیکی: 
 
محمود حیدرزاده سهی

محمود حیدرزاده سهی 

استاد
شماره تماس: 82084077
اتاق: 220
پست الکترونیکی: 
 
سعید حشمتی منش
 
جعفر راثی زاده غنی

جعفر راثی زاده غنی 

دانشیار
شماره تماس: 82084066
اتاق: 221
پست الکترونیکی: 
 
عباس زارعی هنزکی

عباس زارعی هنزکی 

استاد
شماره تماس: 82084072
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
 
سیروس زمانی

سیروس زمانی 

استادیار
شماره تماس: 82084610
اتاق: 9
پست الکترونیکی: 
 
سیدعلی سیدابراهیمی

سیدعلی سیدابراهیمی 

استاد
شماره تماس: 82084091
اتاق: 120
پست الکترونیکی: 
 
رضا سلطانی

رضا سلطانی 

استادیار
شماره تماس: 82084067
اتاق: 217
پست الکترونیکی: 
 
حسین عبدی زاده

حسین عبدی زاده 

استاد
شماره تماس: 82084085
اتاق: 116
پست الکترونیکی: 
 
ابوالقاسم عطائی

ابوالقاسم عطائی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084084
اتاق: 113
پست الکترونیکی: 
 
محمد فرنوش

محمد فرنوش 

مربی
شماره تماس: 82084092
اتاق: 117
پست الکترونیکی: 
 
حسن فرهنگی

حسن فرهنگی 

دانشیار
شماره تماس: 82084076
اتاق: 225
پست الکترونیکی: 
 
حمیدرضا قاسمی منفردراد
 
محمد قمبری

محمد قمبری 

دانشیار
شماره تماس: 82084073
اتاق: 222
پست الکترونیکی: 
 
سیدفرشید کاشانی بزرگ

سیدفرشید کاشانی بزرگ 

استاد
شماره تماس: 82084105
اتاق: 227
پست الکترونیکی: 
 
رضا محمودی

رضا محمودی 

استاد
شماره تماس: 82084074
اتاق: 226
پست الکترونیکی: 
 
روح اله مهدی نواز اقدم

روح اله مهدی نواز اقدم 

استادیار
شماره تماس: 82084619
اتاق: 16
پست الکترونیکی: 
 
محمود نیلی احمدآبادی

محمود نیلی احمدآبادی 

استاد
شماره تماس: 82084078
اتاق: 121
پست الکترونیکی: 
 
علی محمد هادیان

علی محمد هادیان 

استاد
شماره تماس: 82084079
اتاق: 108
پست الکترونیکی: 
 
 
 
سعیدرضا الله کرم

سعیدرضا الله کرم 

استاد
شماره تماس: 82084108
اتاق: 8
پست الکترونیکی: 
 
مسعود امامی

مسعود امامی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084083
اتاق: 107
پست الکترونیکی: 
 
سیدمحمدحسن پیش بین

سیدمحمدحسن پیش بین 

دانشیار
شماره تماس: 82084089
اتاق: 119
پست الکترونیکی: 
 
محمد حبیبی پارسا

محمد حبیبی پارسا 

استاد
شماره تماس: 82084069
اتاق: 218
پست الکترونیکی: 
 
چنگیز دهقانیان
 
شهرام رایگان

شهرام رایگان 

دانشیار
شماره تماس: 82084099
اتاق: 114
پست الکترونیکی: 
 
فرشته رشچی

فرشته رشچی 

دانشیار
شماره تماس: 82084093
اتاق: 11
پست الکترونیکی: 
 
رضا رومینا

رضا رومینا 

استادیار
شماره تماس: 82084097
اتاق: 219
پست الکترونیکی: 
 
سعید شیبانی

سعید شیبانی 

دانشیار
شماره تماس: 021-82084068
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
 
محسن صارمی

محسن صارمی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 82084071
اتاق: 224
پست الکترونیکی: 
 
رضا نادری محمودی

رضا نادری محمودی 

دانشیار
شماره تماس: 82084075
اتاق: 18
پست الکترونیکی: