دروس دانشکده

« بازگشت

اقتصاد و مدیریت مهندسی

نام درس اقتصاد و مدیریت مهندسی
کد درس 8107589
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز