اخبار و رویدادها

بازگشت به صفحه کامل

بازدید هیاتی از دانشگاه Transilvania University of Brasov کشور رومانی

بازدید هیاتی از دانشگاه Transilvania University of Brasov کشور رومانی


هیاتی مرکب از سه تن از استادان دانشگاه Transilvania کشور رومانی در روز 15 مهر ماه 98 از دانشکده مهندسی متالورژی و مواد بازدید بعمل آوردند.  در طی این بازدید جلسه ای با رییس و تعدادی از اساتید دانشکده برگزار گردید و در مورد زمینه های همکاری تبادل نظر بعمل آمد. در این جلسه بر تداوم همکاری فی مابین و شروع همکاری در قالب طرح Erasmus Plus  تاکید گردید.