اعضای هیئت علمی

 

فرشاد اخلاقی    سید علی اصغر اکبری موسوی
استاد   دانشیار
تخصص اول: مواد کامپوزیتی   تخصص اول: جوشکاری
تخصص دوم: ریخته گری و انجماد   تخصص دوم: شکل دادن فلزات
شماره تماس: 02182084087   شماره تماس: 02182084096
اتاق: 112   اتاق:  12
پست الکترونیک: fakhlagh@ut.ac.ir   پست الکترونیک: akbarimusavi@ut.ac.ir
         
         
سعید رضا الله کرم   احمد علی آماده (بازنشسته)
استاد   استاد
تخصص اول: خوردگی و حفاظت مواد   تخصص اول: مهندسی سطح
تخصص دوم: مهندسی سطح   تخصص دوم:خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس:02182084108   شماره تماس:02182084609
اتاق: 8   اتاق: 122
پست الکترونیک: akaram@ut.ac.ir       پست الکترونیک: amadeh@ut.ac.ir
         
         
مسعود امامی (بازنشسته)   علیرضا بابائی
استاد   دانشیار
تخصص اول: ریخته گری و انجماد   تخصص اول: مواد و انرژی
تخصص دوم: کامپوزیت های زمینه فلزی   تخصص دوم: ------
شماره تماس: 02182084083   شماره تماس: 02182084607
اتاق: 107   اتاق: 7
پست الکترونیک: emamy@ut.ac.ir   پست الکترونیک: alireza.babaei@ut.ac.ir
         
         
فاطمه سادات پیش بین   سید محمد حسن پیش بین 
استادیار   دانشیار
تخصص اول: بایومواد   تخصص اول: شکل دادن فلزات
تخصص دوم: نانومواد   تخصص دوم: نانومواد
شماره تماس: 02182084065   شماره تماس: 02182084089
اتاق:  14   اتاق: 119
پست الکترونیک: fspishbin@ut.ac.ir   پست الکترونیک: pishbin@ut.ac.ir
         
         
ناصر توحیدی (بازنشسته)   محمد حبیبی پارسا
استاد   استاد
تخصص اول: متالورژی استخراجی   تخصص اول: شکل دادن فلزات
تخصص دوم:    تخصص دوم: مدلسازی و شبیه سازی
شماره تماس: 02182084070   شماره تماس: 02182084069
اتاق: 213   اتاق: 218
پست الکترونیک: ntowhidi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: mhparsa@ut.ac.ir
         
         
محمود حیدرزاده سهی   ایوب حلوایی (بازنشسته)
استاد   استاد
تخصص اول: مهندسی سطح   تخصص اول:  ریخته گری و انجماد
تخصص دوم: ریخته گری و انجماد   تخصص دوم: جوشکاری
شماره تماس: 02182084077   شماره تماس: 02182084104
اتاق: 220   اتاق: 17
پست الکترونیک: mhsohi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: halvaee@ut.ac.ir
         
         
فرزاد خدابخشی   چنگیز دهقانیان (بازنشسته)
استادیار   استاد
تخصص اول: فرایندهای پیشرفته ساخت و تولید   تخصص اول: بایومواد
تخصص دوم: جوشکاری   تخصص دوم: خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس: 02182084127   شماره تماس: 02182084103
اتاق: 13   اتاق: 111
پست الکترونیک: fkhodabakhshi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: cdehghan@ut.ac.ir
         
         
جعفر راثی زاده غنی   شهرام رایگان
دانشیار   استاد
تخصص اول: متالورژی فیزیکی   تخصص اول: متالورژی استخراجی
تخصص دوم: ریخته گری و انجماد   تخصص دوم: 
شماره تماس: 02182084066   شماره تماس: 02182084099
اتاق: 221   اتاق: 114
پست الکترونیک: jghani@ut.ac.ir   پست الکترونیک: shraygan@ut.ac.ir
         
         
فرشته رشچی   رضا رومینا
استاد   استادیار
تخصص اول: متالورژی استخراجی   تخصص اول: خواص مکانیکی مواد
تخصص دوم: ------   تخصص دوم: متالورژی فیزیکی
شماره تماس: 02182084093   شماره تماس: 02182084097
اتاق: 11   اتاق: 219
پست الکترونیک: rashchi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: roumina@ut.ac.ir
         
         
عباس زارعی هنزکی    سیروس زمانی
استاد   دانشیار
تخصص اول: خواص مکانیکی مواد   تخصص اول:  نانو مواد
تخصص دوم: متالورژی فیزیکی   تخصص دوم:  مواد و انرژی
شماره تماس: 02182084072   شماره تماس: 02182084613
اتاق: 215   اتاق: 9
پست الکترونیک: zareih@ut.ac.ir   پست الکترونیک: c.zamani@ut.ac.ir
         
         
سید علی  سیدابراهیمی   محمود سرکاری خرمی
استاد   استادیار
تخصص اول: مواد مغناطیسی   تخصص اول: فرآیندهای پیشرفته ساخت و تولید
تخصص دوم: نانو مواد   تخصص دوم: جوشکاری
شماره تماس: 02182084091   شماره تماس: 02182084618
اتاق: 120   اتاق: 10
پست الکترونیک: saseyyed@ut.ac.ir   پست الکترونیک: m.khorrami@ut.ac.ir
         
         
رضا سلطانی   سعید شیبانی
دانشیار   دانشیار
تخصص اول: مهندسی سطح   تخصص اول: متالورژی استخراجی
تخصص دوم: خوردگی و حفاظت مواد   تخصص دوم: نانو مواد
شماره تماس: 02182084067   شماره تماس: 02182084067
اتاق: 217   اتاق: 216
پست الکترونیک: rsoltani@ut.ac.ir   پست الکترونیک: ssheibani@ut.ac.ir
         
         
محسن صارمی (بازنشسته)   حسین عبدی زاده
استاد   استاد
تخصص اول: خوردگی و حفاظت مواد   تخصص اول: نانو مواد
تخصص دوم: مهندسی سطح   تخصص دوم: متالورژی استخراجی
شماره تماس: 02182084071   شماره تماس: 02182084085
اتاق: 224   اتاق: 116
پست الکترونیک: saremi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: abdizade@ut.ac.ir
         
         
ابوالقاسم عطائی (بازنشسته)   محمد فرنوش
استاد   مربی
تخصص اول: مواد مغناطیسی   تخصص اول: متالورژی فیزیکی
تخصص دوم: نانو مواد   تخصص دوم: 
شماره تماس: 02182084084   شماره تماس: 02182084092
اتاق: 113   اتاق: 117
پست الکترونیک: aataie@ut.ac.ir   پست الکترونیک: mfarnush@ut.ac.ir
         
         
حسن فرهنگی   حمید رضا قاسمی منفرد
دانشیار   استاد
تخصص اول: خواص مکانیکی مواد   تخصص اول: تریبولوژی 
تخصص دوم: متالورژی فیزیکی   تخصص دوم: خوردگی و حفاظت مواد
شماره تماس: 02182084076   شماره تماس: 02182084095
اتاق: 225   اتاق: 115
پست الکترونیک: hfarhangi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: hghasemi@it.ac.ir
         
         
محمد قمبری (بازنشسته)   سید فرشید کاشانی بزرگ
استاد   استاد
تخصص اول: متالورژی پودر   تخصص اول: مهندسی سطح
تخصص دوم:    تخصص دوم: مواد و انرژی
شماره تماس: 02182084073   شماره تماس: 02182084105
اتاق:  222   اتاق: 227
پست الکترونیک: mgambari@ut.ac.ir   پست الکترونیک: fkashani@ut.ac.ir
         
         
رضا محمودی   حامد میرزاده سلطان پور 
استاد   دانشیار
تخصص اول: خواص مکانیکی مواد   تخصص اول: خواص مکانیکی مواد
تخصص دوم: شکل دادن فلزات   تخصص دوم: متالورژی فیزیکی
شماره تماس: 02182084074   شماره تماس: 02182084080
اتاق: 226   اتاق: 110
پست الکترونیک: mahmudi@ut.ac.ir   پست الکترونیک: hmirzadeh@ut.ac.ir
         
         
محمد مکملی   مهدی ملکان
دانشیار   دانشیار
تخصص اول: متالورژی استخراجی   تخصص اول: ریخته گری و انجماد
تخصص دوم: مدلسازی و شبیه سازی   تخصص دوم: متالورژی فیزیکی
شماره تماس: 02182084617   شماره تماس: 02182084610
اتاق: 212   اتاق: 10
پست الکترونیک: mokmeli@ut.ac.ir   پست الکترونیک: mmalekan@ut.ac.ir
         
         
روح الله مهدی نوازاقدم   رضا نادری محمودی
استادیار   استاد
تخصص اول: بایومواد   تخصص اول: خوردگی و حفاظت مواد
تخصص دوم: خوردگی و حفاظت مواد   تخصص دوم: پلیمر
شماره تماس: 02182084619   شماره تماس: 02182084075
اتاق: 16   اتاق: 18
پست الکترونیک: mehdinavaz@ut.ac.ir   پست الکترونیک:  rezanaderi@ut.ac.ir
         
         
 محمود نیلی احمد آبادی   علی محمد هادیان
استاد   استاد
تخصص اول: متالورژی فیزیکی   تخصص اول: سرامیک های مهندسی
تخصص دوم: فرآیندهای پیشرفته ساخت و تولید   تخصص دوم: مواد کامپوزیتی
شماره تماس: 02182084078   شماره تماس: 02182084079
اتاق: 121   اتاق: 108
پست الکترونیک: nili@ut.ac.ir   پست الکترونیک: hadian@ut.ac.ir