آزمایشگاه متالوگرافی

نام سرپرست :دکتر حسن فرهنگی

شماره تماس آزمایشگاه : 02182084114

ایمیل :hfarhangi@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

تجهیزات :

            1-         میکروسکوپ نوری با دوربین تصویر برداری

            2-         استریومیکروسکوپ با دوربین

            3-         پولیشر مکانیکی

            4-         مانت گرم

            5-         دستگاه سختی سنج

            6-         میکروسسختی سنج

خدمات :

            1-         متالوگرافی و عکس برداری

            2-         ماکرو سختی

            3-         میکرو سختی

            4-         برش نمونه های متالوگرافی