آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

نام سرپرست : دکتر عباس زارعی

شماره تماس آزمایشگاه :02182084116

ایمیل :zareih@ut.ac.ir

تعرفه خدمات آزمایشگاهی

خدمات:

تست چارپی

تست سختی

تست کشش

تست فشار

تست خستگی

تجهیزات:

دستگاه تست خزش

دستگاه دیلاتومتری

دستگاه سختی سنجی

دستگاه خستگی خمشی پیچشی

دستگاه آزمون خواص مکانیکی 10 تن